Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

2013 Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı , 2013 memur alımı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe ve döner sermaye bütçesin den karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ıstıh dam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ÖĞRENİMİ: BRÜT ÜCRET, TL ARANILAN NİTELİKLER
130301 Hemşire (özel Bütçe) 2 Lisans mezunları için a) 5 yıldan az olanlar b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlaı e) 20 yıldan fazla olanlar 1.942 1.968 2.012 2.073 2.151 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
130302 Hemşire (Döner Sermaye Bütçesi) 2 Lise mezunlan için a) 5 yıldan az olanlar b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlaı e) 20 yıldan fazla olanlar 1.668 1.686 1.712 1.756 1.800 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşi- relik Bölümü Mezunu Olmak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1 Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kotuye kullanma, dolanlı iflas gibi yuz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ozurlu bulunmamak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

İstenen Belgeler;

adet dilekçe

2- 2 adet fotoğraf 3 Özgeçmiş

4- Lise, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2012 KPSSP94 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gun içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2012 KPSSP94 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimlen başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının ıkı (2) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerme yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun wvtfw.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği gun den itibaren onbeş (15) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri suresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...