Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS (B) puan grubu sıralaması esas alınarak aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla 40 SGK sözleşmeli personel alımı yapacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/BMADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı inşaat ve Emlak Daire Başkanlığında 657sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göreistihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYMItarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavı (KPSSI (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıdapozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 40 sözleşmeli personel alınacaktır

UNVANI (Pozisyon) KİŞİ SAYISI ARANILAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRETLER (Eködeme dahil)

Elektrik Mühendisi 8 Üniversitelerin Elektrik, Elektrik ve Elektronik ya daElektrik-Elektronık Mühendisliği lisans programları ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak 3522,89 TL

Makine Mühendisi 8 Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaK. 3522,89 TL

Harita Mühendisi 2 Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametrı Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık ve Geomatik Mühendisliği lisans programlan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 3522,89 TL

İnşaat Mühendisi 10 Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3522,89 TL

Mimar 10 Üniversitelerin Mimarlık lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3522,89 TL

Şehir Plancası 2 Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3522,89 TL

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almış olmak

4- Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

5- İsteklilerin; gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı insan Kaynakları Daire Başkanlığı Zıyabey Cad No 6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-291 adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir Eksik belge ile yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır Puan eşitliği halinde, sırasıyla lisans mezuniyet tarihi önce olanlara, yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınacaktır.

7- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır.

8- Göreve başlatılanlar, sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

9- ilanda belirtilen ücret tutarına brüt 911,89 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir

10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir

11- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...