Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı

Ana Sayfa » Personel Alımı - Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı

Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Sadullah Ergin’in yaptığı açıklamada yapılacak olan 5 Bin Zabıt Katibi Alımı açıklamasından sonra 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 17/04/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen tasarı ile Adalet Bakanlığına 5000 zabıt katibi alımı kadrosu açılmış oldu. 6 ve 7. derecelere 500 er 8,9,10,11. derecelere 750 şer ve 12. dereceye 1000 olmak üzere toplam 5 bin zabıt katibi kadrosu açıldı. Tüm bekleyenlere hayırlı ve uğurlu olsun inşallah.

Adalet Bakanlığına Zabıt Katibi Alımı ile ilgili kanun aşağıda yayınlanmıştır.

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6460
Kabul Tarihi: 17/4/2013
MADDE 1

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin beĢinci fıkrasından ve 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004
tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması na ilişkin Kanunun 16 ncı maddesi ile değiĢtirilmeden önceki 429 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.”

MADDE 2

1086 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“G
MADDE 4

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda DeğiĢiklik
Yapılmasına ĠliĢkin Kanunun 16 ncı maddesiyle değiĢtirilmeden önceki 429 uncu maddesine
eklenen dördüncü
fıkra, kanun yolu aĢaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda
da uygulanır.”
MADDE 3

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin
birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümleler eklenmiĢtir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken
olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri Ģartlar aranmaksızın
avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksi
ne hükümler
uygulanmaz.”
MADDE 4

6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri
ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (4)
numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“4. Aynı y
argı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği
hâllerde, özel kanunlarda baĢkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaĢmanın sağlanması
amacıyla, gelen iĢlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iĢ
bölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”
MADDE 5

2576 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 19

Bu maddeyi
ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 2 nci maddesinin
(4) numaralı fıkrasında yapılan değiĢikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iĢ bölümüne iliĢkin
olarak karar verilir ve
bu karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda mahkemelerin iĢ
bölümü esaslarına göre çalıĢmaya baĢlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin iĢ bölümü
esaslarına göre çalıĢmaya baĢlayacakları tarihe kadar açılmıĢ olan davaların görülmesine
bulundukları
mahkemelerde devam olunur.”
MADDE 6

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “çıkardıkları iĢlerin miktar ve
mahiyetleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alternatif uyuĢma
zlık çözüm yöntemlerinin
uygulanmasına iliĢkin çalıĢmaları,” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 7

2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iĢ
cetvelleri” ibaresi “alternatif uyuĢmazlık çözüm yöntemlerine iliĢkin uygulamayı da
kapsayacak
biçimde iĢ cetvelleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8

2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
“Ancak, bu madde kapsamında yurt dıĢında görevlendirilen hâkim ve savcılar, 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı H
arcırah Kanununun 10 uncu maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı
DıĢiĢleri Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun 16, 17 ve 18 inci maddeleri
ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen yurt dıĢı kira katkısından aynı usul ve
esaslar dâ
hilinde yararlandırılırlar.”
MADDE 9

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve
Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununun 45 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagay
rimenkulün mesken
olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri Ģartlar aranmaksızın
serbest muhasebeci mali müĢavirlik veya yeminli mali müĢavirlik faaliyetlerinde
bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uyg
ulanmaz.”
MADDE 10

26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ĠĢ durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi
oluĢturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda baĢkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaĢmanın sağlanması amacıyla, gelen iĢlerin yoğunluğu ve niteliği dik
kate
alınarak, daireler arasındaki iĢ dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara
bakmak zorundadır.”
MADDE 11

5235 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde ekl
enmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 4

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 5 inci maddesinin
beĢinci fıkrasında yapılan değiĢikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iĢ dağılı
mına iliĢkin
olarak karar verilir ve bu karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda mahkemelerin iĢ
dağılımı esaslarına göre çalıĢmaya baĢlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin iĢ dağılımı
esaslarına göre çalıĢmaya baĢlayacakları tarihe kadar açılmıĢ
olan davaların görülmesine
bulundukları mahkemelerde devam olunur.”
MADDE 12

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı
cetvelin Adale
t Bakanlığına ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin DanıĢtay BaĢkanlığına ait
bölümlerine eklenmiĢtir.
MADDE 13

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 263
üncü maddesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 14

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(s. sayısı: 444)
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU :
ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI :
TAġRA

personel alımı 2017, memur alımı 2017, memur forum, memurlar.net, kpss, iş ilanları 2017, kaç puan, eleman.net, secretcv, kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, hürriyet gazetesi iş ilanları, takvim gazetesi, posta gazetesi iş ilanları sitesi.