Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı atama esasları

TC.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 82084579/2651 – 22/04/2014
Konu: İcra müdür ve müdür yardımcısı atamaları

………………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2014 yılında yapılacak olan atamalarda, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 34 ve devamı maddelerindeki genel hükümler ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A-Yaz Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2014 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.

2) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Ağustos 2014 tarihi esas alınacaktır.

3) Bulundukları yerdeki bölge asgari hizmet süresini doldurmayanlar, talepleri olmadıkça kararnameye dahil edilmeyecektir.

4) Naklen atanmaya hak kazanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgede iki yıl; dördüncü ve beşinci bölgelerde ise bir yıl çalışmış olanların talepleri kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede on, ikinci bölgede altı, üçüncü bölgede üç, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise iki yılını dolduranlar resen atamaya tabi tutulacaktır. Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

6) Kur’a ile birinci ve ikinci bölgelere atananlardan üç yılını; üçüncü bölgelere atananlardan ise iki yılını dolduranlar da resen atamaya tabi tutulacaktır.

7) Yönetmeliğin 39 uncu ve devamı maddelerindeki mazeretleri nedeniyle tayin talebinde bulunanların talepleri, mazeretini belgelendirmeleri şartıyla kadro iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

8) Yukarıda belirtilen kapsamda atamaya tabi olup da Yönetmeliğin 39 uncu ve devamı maddelerinde belirtilen mazeretleri nedeniyle yerinde kalmak isteyenlerin talepleri de mazeretlerini belgelendirmeleri şartıyla kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

9) Yönetmeliğe göre eş durumu nedeniyle yapılacak atamalarda, eşleri hakim-savcı, polis, asker gibi zorunlu atamaya tabi olanlar hakkında kadro, iş ve ihtiyaç durumunun elverdiği ölçüde hizmet süresi dikkate alınmayacak, eşleri diğer kamu görevlerinde bulunanların ise iş, kadro ve ihtiyaç durumu uygun olmak kaydıyla en az bir yıl hizmetinin bulunması şartı aranacaktır.

10) Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle eğitim durumu “mazeret” kapsamından çıkarılmış olduğundan eğitim mazeretleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Yönetmeliğin 43 üncü maddesi uyarınca disiplin yönünden zorunlu görülmesi halinde ilgililer resen atamaya tabi tutulabileceklerdir.

B-Güz Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2014 yılı güz kararnamesi, yalnızca disiplin nedeniyle hizmet gereği yapılacak atamalar ile mazerete dayalı atamaları kapsayacaktır.

2) Yaz kararnamesinden önce mevcut olup da yaz kararnamesinde değerlendirilmeye tabi tutulmuş olan mazeretler güz kararnamesinde dikkate alınmayacak olup, yalnızca yaz kararnamesinden sonra ortaya çıkan mazeretler değerlendirilecektir.

C-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin meslekleri ve çocuklarının öğrenim durumlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.

2) Atanma talebinde bulunacakların Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki (www.pgm.adalet.gov.tr) “Formlar” linkinde yer alan “Atama Talep Formu”nu bilgisayar ortamında eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurarak ayrı bir dilekçeye gerek olmaksızın en geç 02 Mayıs 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla DYS üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülakatınızda görev yapan icra müdür ve müdür yardımcılarına tebliğini rica ederim.

Memurlar.netyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...