Adli Tıp Kurumu Memur Eleman Personel Alımı

adalet bakanlığı adli tıp kurumu personel alımıAdalet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Adli Tıp Kurumu personel memur alımı yapacak. Yayınlanan kamu iş ilanı ile beraber kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere devlet memuru alımı yapılacak olup başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

İLÂN

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 13 sağlık teknikeri kadrosu için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 23.08.2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve özrü bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

Sağlık teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın adli tıp teknikerliği veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 05.08.2013 günü başlayıp, 23.08.2013 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 27.08.2013 tarihinde açıklanacaktır.

7) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

a) İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 09.09.2013 günü saat 09:00 da yapılacaktır.

Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2,

b) Öğrenim belgesi fotokopisi

c) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Başvuruların değerlendirilmesi :

a) Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSSP93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

b) Sıralamalar kadro yeri ve ünvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Ankara Sağlık Teknikerliği için ayrı Malatya Sağlık Teknikerliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)

c) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d) Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitelerinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

10) Sonuçların açıklanması :

Sözlü sınav sonuçları 11.09.2013 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 26.09.2013 tarihine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

Askerlik Durum Belgesi.

6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).

Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli).

Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.

Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

İLAN OLUNUR

EK-1

GÖREV YERİ KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ÖĞRENİM ŞARTI
İSTANBUL MERKEZ SAĞLIK TEKNİKERİ 6 ÖNLİSANS
ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ÖNLİSANS
ANTALYA GRUP BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖNLİSANS
MALATYA GRUP BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖNLİSANS
İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖNLİSANS
GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜD. SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖNLİSANS
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜD. SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖNLİSANS


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...