Akıllı saatler casusa dönüşebilir


Ana Sayfa » Teknoloji - Akıllı saatler casusa dönüşebilir - haber24

Sam­sung Ge­ar Li­veSon dönemde yaygın olarak kullanılmaya başlanan akıllı saatlerin, bir casusa dönüşebileceği ortaya çıktı. Yapılan testte akıllı saat kolunuzdayken bir hackerın ne yazdığınızı ve şifrenizi öğrenebildiği anlaşıldı.

AB­D’­de­ki Il­li­no­is Üni­ver­si­te­si­’n­de akıl­lı sa­at­le­rin gü­ven­lik açık­la­rı­nı tes­pit et­mek için ya­pı­lan araş­tır­ma­da özel bir uy­gu­la­ma ge­liş­ti­ril­di. Sam­sung Ge­ar Li­ve mo­de­li­nin test edil­di­ği araş­tır­ma­da prog­ram saa­te yük­len­di.

Saa­ti ta­kan bir araş­tır­ma­cı klav­ye­de ya­zı ya­zar­ken sa­at­te­ki sen­sör­ler­den ge­len bil­gi­ler kay­de­dil­di. Her harf için han­gi bi­lek ha­re­ke­ti ya­pıl­dı­ğı ve o har­fe bas­mak için ne ka­dar sü­re geç­ti­ği tek tek he­sap­lan­dı. Ar­dın­dan bir hac­ker, bu ve­ri­le­ri kul­la­na­rak akıl­lı saa­ti kul­la­nan ki­şi­nin han­gi harf­le­re ve hat­ta han­gi sı­ray­la bas­tı­ğı­nı be­lir­le­di. Bu da, ban­ka ve di­ğer on­li­ne he­sap­la­ra gi­riş­te kul­la­nı­lan şif­re­le­rin ça­lı­na­bi­le­ce­ği­ni or­ta­ya koy­du.

Araş­tır­ma eki­bin­den Roy Cho­ud­hury, “A­kıl­lı ci­haz­la­rın in­san vü­cu­du­na te­ma­sıy­la sağ­lık açı­sın­dan bir­çok önem­li bil­gi el­de edi­li­yor. An­cak bu in­san­la­rın mah­re­mi­ye­tiy­le il­gi­li ih­lal­le­rin de önü­nü açı­yo­r” de­di.


personel alımı, memur alımı 2018, memur forum, memurlar.net, kpss, iş ilanları 2018, eleman.net, secretcv, kariyer.net, açıklandı mı, işçi alımı, yenibiris.com hürriyet gazetesi iş ilanları, takvim gazetesi, posta gazetesi iş ilanları sitesi.