Akıllı saatler casusa dönüşebilir

Sam­sung Ge­ar Li­veSon dönemde yaygın olarak kullanılmaya başlanan akıllı saatlerin, bir casusa dönüşebileceği ortaya çıktı. Yapılan testte akıllı saat kolunuzdayken bir hackerın ne yazdığınızı ve şifrenizi öğrenebildiği anlaşıldı.

AB­D’­de­ki Il­li­no­is Üni­ver­si­te­si­’n­de akıl­lı sa­at­le­rin gü­ven­lik açık­la­rı­nı tes­pit et­mek için ya­pı­lan araş­tır­ma­da özel bir uy­gu­la­ma ge­liş­ti­ril­di. Sam­sung Ge­ar Li­ve mo­de­li­nin test edil­di­ği araş­tır­ma­da prog­ram saa­te yük­len­di.

Saa­ti ta­kan bir araş­tır­ma­cı klav­ye­de ya­zı ya­zar­ken sa­at­te­ki sen­sör­ler­den ge­len bil­gi­ler kay­de­dil­di. Her harf için han­gi bi­lek ha­re­ke­ti ya­pıl­dı­ğı ve o har­fe bas­mak için ne ka­dar sü­re geç­ti­ği tek tek he­sap­lan­dı. Ar­dın­dan bir hac­ker, bu ve­ri­le­ri kul­la­na­rak akıl­lı saa­ti kul­la­nan ki­şi­nin han­gi harf­le­re ve hat­ta han­gi sı­ray­la bas­tı­ğı­nı be­lir­le­di. Bu da, ban­ka ve di­ğer on­li­ne he­sap­la­ra gi­riş­te kul­la­nı­lan şif­re­le­rin ça­lı­na­bi­le­ce­ği­ni or­ta­ya koy­du.

Araş­tır­ma eki­bin­den Roy Cho­ud­hury, “A­kıl­lı ci­haz­la­rın in­san vü­cu­du­na te­ma­sıy­la sağ­lık açı­sın­dan bir­çok önem­li bil­gi el­de edi­li­yor. An­cak bu in­san­la­rın mah­re­mi­ye­tiy­le il­gi­li ih­lal­le­rin de önü­nü açı­yo­r” de­di.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...