Aksaray Belediyesi Personel Alımı

Aksaray Belediyesi Personel Memur İşçi Alımı

Türkiye’nin yeni illeri arasında yer almakta olan Aksaray belediyesi personel alımları hakkında Aksaray Belediyesi’nin yapmış olduğu resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bir çok insanın da bildiği üzere belediyelere memur alımı genellikle Kamu Personel Seçme Sınavı ile alınmaktadır. Sadece bu sınava girmek yeterli değil tabiki istenilen düzeyde puan almak gerekiyor.

Aksaray Belediyesi İletişim Adresi:

Tel: 0 382 213 54 92 (93) (94)
Fax: 0 382 213 68 84
Zincirli Mahallesi 44. Cad (M.Altınsoy) No:55 68100 AKSARAY
Aksaray Belediyesi İhaleleri:

7 ADET ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK TİP HAVUZ DAMPER KASA

AKSARAY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7 ADET ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK TİP HAVUZ DAMPER KASA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/63462

 

1-İdarenin
a) Adresi : ZINCIRLI MAH. MEHMET ALTINSOY CAD. NO:55 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası : 3822135492 – 3822156239
c) Elektronik Posta Adresi : aliari@aksaray.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KASALARIN TESLİM YERİ KASALARIN İMALATININ YAPILDIĞI YÜKLENİCİ FİRMANIN PARK SAHASINDA İDARENİN ÇEKİCİ ARAÇLARINA ( İdarenin BMC Fatih 180 tek çeker çekicisine göre) MONTAJ YAPILACAK, ÇALIŞTIRILIP TESLİM ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE (40 gün) ARACIN TEKNİK BELGELERİ KAYIT TESCİL ve PLAKA ALMAK İÇİN HAZIR VAZİYETTE TESLİMİ İDAREYE YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aksaray Belediyesi Hizmet Binası İhale Komisyonu Odası, Zincirli Mah.M.Altınsoy Cad.No: 55 68100/ AKSARAY
b) Tarihi ve saati : 10.06.2013 – 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zincirli Mah.M.Altınsoy Cad.No: 55 68100/ AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Daha fazla iletiye http://www.aksaray.bel.tr/index.php?m=15 buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların dışında Aksaray iş ilanları hakkında fikir sahibi olmak isterseniz Türkiye İş Kurumu’nun resmi web adresi internet sayfası olan www.iskur.gov.tr adresinden Aksaray ilini seçip orada bulunan iş ilanlarına göz atabilirsiniz.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Aksaray Belediyesi Personel Alımı yazısına yapılan yorumlar
  1. ali ekmekcioğlu dedi ki:

    iyi günler 2010-2013 yılları arasında uzman cavuş olarak görev yaptım kendi istteğim ile ayrıldım.02,05,1987 dogumluyum evli 1 cocuk babasıyım kurumunuzun taktirinde herhangi bir kadroda sizlerle calışmak istiyorum.aez ederim
    irt:533 920 46 14 …