Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında tam zamanlı çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7 /.15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. Maddesi (b) bendi uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu 2012 yılı puan sıralaması esas alınmak  suretiyle aşağıdaki listede unvanı, adedi, kodu, nitelikleri belirtilen 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ KODU ARANILAN NİTELİKLERİ
Teknisyen 1 6801 Ortaöğretim kurumlarının  Bilgisayar Yazılım bölümünden mezun olmak Web tabanlı makale yönetim sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak ve belgelendirmek  Bilgisayar operatörtüğü ve  işletmenliği sertifikasına  sahip  olmak ve belgelendirmek  Bilgi  işlem alanında deneyimi olmak. En az iki (2) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek.
Teknisyen 1 6802 Ortaöğretim kurumlarının teknik liselerinden mezun olmak Basın, yayın, televizyonculuk sektörlerinde en az yedi (7) yıl iş tecrübesi olmak ve bOnu belgelendirmek Medya ve iletişim  alanında, görsel ve işitsel tekniklerde haber konusunda çalışmış olmak.
Teknisyen 6803 Ortaöğretim kurumlannın  Bilgisayar Yazılım alanından mezun olmak MEB onaylı Solid VVorks Katı Çizimi modelleme sertifikası sahibi olmak. En az iki (2) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek. Basın.Halkla İlişkiler ve Tanıtım faaliyetlerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.Uzaktan  eğitim konusunda deneyimi olmak
Teknisyen 1 6804 Ortaöğretim kurumlarının mesleki teknik liselerinden mezun olmak. İç Tesisat  Doğalgaz  sıhhi tesisat belgesi bulunmak(En az 5 yıllık).En az dört (4) yıllık  Doğalgaz  sıvıgaz ateşleyici belgesi bulunmak En az altı (6) aylık havuz suyu operatörlük belgesi bulunmak.
Tekniker 1 6805 önlisans  Bilgisayar  Programcılığı programından mezun olmak Corel Draw programını iyi derecede bilmek ve deneyimini belgelendirmek MEB onaylı Solid VVorks katı çizim modelleme sertifikasına  sahip  olmak Dijital  baskı  cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek En az iki ( 21 yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek
Büro Personeli 1 6806 İşletme  alanında lisans mezun olmak. En az dört (4) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek  Eğitim kurumlannda medya alanında deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek Medya prodüksiyonu alanında çalışmış olmak.  Eğitim kurumlarında  süreli  yayınlarda veri girişi, kayıt tutma ve benzeri işleri yapmış olmak A

A –  BAŞVURU  YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen  süreler  geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, tisans mezunlarının 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na, Önlisans mezunlarının 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na, Ortaöğretim mezunlarının ise 23 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacaktır.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

8) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar] www.aksaray.edu.tr adresinden ya da idareden temin edilecek başvuru formu ile Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Adana Yolu üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampus 68100 Aksaray Telefon: 0 (382) 288 20 46 Fax: 0 (382) 288 20 54 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece bir pozisyon için kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde bütün başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

C- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (Üniversitemiz VVeb sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2) 2012 yılı KPSS (B) gurubu sonuç belgesi veya fotokopisi veya internet çıktısı,

3) ilanda aranılan Niteliklere ilişkin belgeler.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

l)ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi www.aksaray.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2)ilan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3)Atamaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.aksaray.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

4)Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

5)Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve / veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı yazısına yapılan yorumlar
 1. emrah dedi ki:

  merhaba,
  12 yıllık grafikerim
  4 yıllık üniversite 3. yıl dondurdum öğrencilik devam etmektedir.
  bilgisayar işletmenliği sertifikam vardır.
  bonservislerim sağlamdır.