Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS grubunda sırasına konulmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlük sınav yapılmaksızın sözleşmeli hemşire alınacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

Başvuru Tarihleri: 30/04/2014-14/05/2014

657 sayılı Kanunun 4 E maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİYERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ALIMI YAPILACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) gnıbu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

Ünvanı Adet Aranan Nitelikler

Hemşire 5 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak

Genel Şartlar:

a) Türk v atandaşı olmak

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43’inci maddesinde belirtilen şanları taşımak.

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) gnıbu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarım taşıması.

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun 4 B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykm hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlara sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

  • Dilekçe Örneği
  • Ek-l Sağlık beyanı
  • Ek-2 Askerlik beyanı
  • Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı
  • Ek-5 İş Talep Formu

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) www.beun.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananlara ilimleri, en geç 5 iş günü içinde http: .www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen savı k3dar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımayanlara tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan. avnca tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen hemşire kadrolarına başvuru yetersiz olduğu takdirde yedek adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması KPSS(B) alınmak suretiyle başardı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde dan edilen adaylara göreve başlatılabilmesi için, sonuçlara ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmalan gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu halılarından vazgeçmiş savılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler

1- 2 Adet Fotoğraf

2- 657 Savdı Kanunun 48. maddesinin “.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kavdı de görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” şartım gösterir psikiyatri raporu

3- Akbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Müracaat sonunda gerçeğe aykın belge ya da beyanda bulunan adaylar taklanda yasal işlem yapılacak olup, atamalan yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir, idaremiz tarafından kendderine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi de birlikte tazmin eddecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başardı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4 a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma -3at ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı PK. 67100 İncivez Zonguldak,

Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili:1395) Fax: (0 372) 257 30 32yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...