BUMKO Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 İnci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla toplam (3) personel alınacaktır

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendiriliri ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır (Eşit puan almış olmalan nedeniyle otuzuncu sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adaylann tümü sınava çağrılacaktır) Sınava alınacak adaylann listesi www.bumko.gov.tr adresinde ilan edilecektir

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 06 Mart 2014 tarihinde saat 9 30’da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır Sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri aynca bildirilecektir

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ite istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasanmı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ite özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalan kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

h)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

i) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

i) Suresi içinde başvurmak

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

I- Network/Sis1em Uzmanı (1 kişi)

a) Windows Server işletim Sistemleri (2008 ve 2012) ve uygulamaları yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden eğitim almış olmak ve bu konuda en az 3 yıl çalışmak olmak,

b) Unux Redhat 5 ve üstü versiyonlan yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden eğitim almış olmak, sistem kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, anti virüs, IPS/IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünleri yönetimi konusunda sistem yöneticisi olarak en az 3 yıfçalışmış olmak,

d) Windows Domain / Adive Directory kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

e) Linux Sanallaştırma uygulamalarında tecrübe sahibi olmak, f) Windows cluster ve MS SOI cluster kurma ve yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Yedekleme, SAN ve disk sistemlerinde deneyimli olmak,

h) Solaris 10 İşletim sistemi yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden eğitim almış olmak ve bu konuda en az 3 yıl çalışmış olmak

II- Yazılım Uzmanı (2 kişi)

a) NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Kurumsal yazılım (Java ve/veya NET) projelerinde en az 2(iki| yıl görev almış olmak,

c) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) MS SOL veritabanlan ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,

g) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

h) Uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) MCTS NET Framevvork 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir

j) Microsoft SOL Sen/er 2008 Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SOL Server 2008 ,Database Development, Microsoft SÛL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 26 Şubat 2014 tarihi mesai bitimine kadar, “Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu G-H Blok KaM 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.bumko.qov.tr adresinden temin edilebilir

İSTENİLEN BELGELER

1 Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

2 Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,

3 Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikleri istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

6. KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)

7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında IYDSI alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendiriliri

8 Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

9. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

10. 2 Adet Fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir

1- Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır

2- Sözlü/Uygulamalı Sınav: Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır

SINAV KONULARİ

Yazılım Uzmanı ve Network Uzmanı için Temel Bilgisayar ve Donanım Bilgileri ortak sınav konular olmakla beraber, sınav sorulan aşağıdaki konulardan uzmanlık alanlanna göre oluşacaktır

Network / Sistem uzmanı

. Bilgi Güvenliği ve uygulamaları,

. işletim Sistemi uygulamalan,

. Bilgisayar Ağları,

. İşletim Sistemleri ve uygulamaları,

Pozisyonla ilgili diğer konular

.Yazılım Uzmanı

.Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

. Programlama Dilleri, I NET, SOL, PL/SQL,I

. NET Wındows uygulamaları, NET Web uygulamaları,

. Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

. Ajax,DHTML,Html Uygulamaları, Jaca Script,

. Pozisyonla ilgili diğer Konular.

VI. DEĞERLENDİRME:

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır Değerlendirme Network/Sistem Uzmanı ve Yazılım Uzmanı için ayn ayn yapılacaktır Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav ortalaması alınarak, başarı sırasına göre en yüksek puan alan;

Network/Sistem Uzmanı için 1 (bir)

Yazılım Uzmanı için 2 (iki)

aday sınavı kazanmış kabul edilecektir Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere Network/Sistem Uzmanı için 1 (bir), Yazılım Uzmanı için 2 (iki) aday yedek olarak belirlenecektir

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü/uygulamalı sınava alınmayacaktır Sınav sonuçlan sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz www.bumko.qov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır Ancak Kurum, tgvan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

IX. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no lu telefondan bilgi alınabilir.

İlan olunur  • bumko
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...