Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

celal bayar üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi personel statüsünde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor.

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan
ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; İlkyardıma
sertifikasına sahip olmak ve en az 5(beş) yıl deneyimli olmak.
002 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; en az 1 (bir) yıl
ameliyathane birimi/uyandırma servisinde çalışma deneyimli olmak.
003 Hemşire 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; en az 1(bir) yıl
deneyimli olmak.
004 Hemşire 1 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak; ileri Kardiyak
Yaşam Desteği ve Kan ve Kan Ürünleri Uygulamasıyla ilgili sertifikaya sahip olmak, en az 4(dört) yıl
deneyimli olmak.
005 Hemşire 1 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak; Acil Servis
Triaj, Kardiopulmoner Resusitasyon kursuna ait belgeye sahip olmak, en az 10(on) yıl deneyimli
olmak.
006 Hemşire 19 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
s’ınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
2- Lisans mezunları için 2012 KPSSP3 (B) grubu puanı, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94
(B) grubu puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet
usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde
(mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden temin edilebilir) ve
istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.
Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem
yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için
gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on
beş) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)
2- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)
3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Deneyim belgesi ve sertifika (istenen unvanlar için)
6- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti (Deneyim ya da çalışma
şartı aranan unvana başvuracaklar için deneyim belgesinin resmi belge sıfatı taşıması gerekmekte
olup; deneyim belgesinin yanında Resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet çizelgesinin, özel sektörde
çalışanlar için sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümünün başvuru esnasında teslim edilmesi
gerekmektedir.)
NOT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon Mevkii 45040
Merkez/MANİSA
Tel: 0 (236120110 00yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...