Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden
Başvuru: 21.08.2013 – 04.09.2013
Üniversitemiz bünyesinde 96 Hemşirenin gideri özel bütçeden, diğerlerinin gideri döner sermayeden
karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli
Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli
personel alınacaktır.
ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Fizyoterapist 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans
Programından Mezun olmak
Diyetisyen 1 Beslenme ye Diyetetik Lisans Programından Mezun olmak
Hemşire 76 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik
Bölümü 1 Lisans Programından Mezun olmak
Hemşire 20
-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. -3. Basamak Sağlık
Kurumlarında Hemşire olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile
belgelendirmek.
Sağlık Teknikeri 1
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans
programından mezun olmak
Diğer Sağlık
Personeli 1
Fizik Tedavi, Fizyoterapi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans
programından mezun olmak
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PORSONELİN
1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. Lisans mezunlarında “KPSSP3
puanları, önlisans mezunlarınında KPSSP93 puanları esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ie belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’” hükmüne uygun olması.
5- Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak.
6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birMkte tazmin edilecektir.
7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi
resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve
istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış)
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen muracat etmeleri gerekmektedir. Posta Fax ve internet
kanalıyla müracaatlar kabul edilmeyecektir
8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde
www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
a) Öğrenim Belgesi
b) 2012 KPSS sonuç belgesi
c) Başvuru Formu
d) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...