Devlet Personel Başkanlığı uzman yardımcısı alım ilanı

Devlet Personel Başkanlığı uzman yardımcısı alım ilanı

DevletPersonel Başkanlığı azami (40) adet kadroya, Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alacak…

DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:

SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü.

SINAV YERİ : Ankara

ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVAKATILMA ŞARTLARI:

a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları taşımak,

b) Üniversitelerinen az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Girişsınavının yapılacağı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından;9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavları sonucuna göre (KPSSP47 puan türünden) 85 ve daha yüksek puan almışolmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (400) adayiçinde bulunmak, (400 üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da girişsınavına çağrılacaktır.)

d) Erkekadaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

e) Sağlıkaçısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak,

f) Süresiiçinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgilerivermiş bulunmak.

SINAVABAŞVURU:

Başvurular, 11-22Mart 2013 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılanbaşvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşmasıgerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanındaulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUSIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) DevletPersonel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan Başkanlıktanveya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden teminedilebilir. Ayrıca 0 312 418 80 95 no;lutelefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezunolunan Yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyetbelgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinedenk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş isedenklik belgesi ile birlikte),

c) Nüfus Cüzdanıfotokopisi,

ç) KPSSSınav Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Son altıay içinde çekilmiş (4,5×6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma

yapıştırılacak).

Başvurusırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet PersonelBaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca daonaylanabilecektir.

GİRİŞSINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Müracaateden adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlara iadeli taahhütlü olarakyazılı bildirim yapılacak, ayrıca katılacakların listesi Başkanlığınwww.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavakatılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini 15-19 Nisan 2013tarihleri arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığındanalacaklardır. Adaylar 20 Nisan 2013 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ilebirlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesigibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimdebulunulmayacaktır.

GİRİŞSINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavıyazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama olan yazılı sınavdaadaylara;

1 – İKTİSATGRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi,uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

2 – MALİYEGRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk vergisisteminin genel esasları, maliye politikası.

3 – HUKUKGRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, cezahukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),borçlar hukuku (genel hükümler).

4 – KAMUYÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.

Alanlarındanyazılı sınav yapılacaktır.

Konugruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere veortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydanbaşlanarak yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısınındört katı tutarındaki 160 aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. (160 ıncı sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılısayılırlar.) Yazılı sınavda 160’ın altında adayın başarılı olması halinde başarılıolanların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta listehalinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Websayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan adayların adreslerineiadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardaha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavagirme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile sözlüsınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleribildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlüsınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

Sözlüsınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notununaritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenecektir. Giriş sınavınotu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (40)adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.trinternet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucusözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alanadaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.

Başvuru veişlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerinsınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsadahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarındaTürk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığınasuç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...