Diyanet İşleri Personel Memur Uzman Yardımcısı Alımı

Kamu personel memur alımı ilanları tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yeni kamu alımları kapsamında 2013 yılı için en çok memur alımı yapacak kurumlar arasında gösterilen Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alımı yapacak. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nda görevlendirilecek olan personel memur alımına ait ilan ve duyuru şöyledir.

Diyanet İşleri Başkanlığından:

DUYURU

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

I. Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre Dağılımı

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN
Bulunduğu Yer Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi
Merkez Teşkilatı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı G.İ.H . 1-9 20
TOPLAM 20

II. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

4. En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

5. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

6. Sınavın yapılacağı 12.05.2013 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Halen Başkanlığımız teşkilatında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak çalışanlar bu sınava katılamazlar.

Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

A – Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylardan sınava başvuracaklar, 04.04.2013-18.04.2013 tarihleri mesai günlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecektir.

2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, Başkanlığımız İKYS programı üzerinden müracaat işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3. İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4. İl Müftülükleri tarafından yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 18.04.2013 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B – Sınav İşlemleri

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

4. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde yazılı ve sözlü sınava alınacaklardır.

5. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

7. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

8. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız İKYS programındaki ) “Sınav” menüsünde yer alan “Sınav İşlemlerim” sekmesinden öğrenebileceklerdir. Kullanıcı hesabı bulunmayan personel ise, sayfada yer alan “Yeni Kullanıcı Hesabı Oluştur” sekmesindeki bilgiler doğrultusunda kullanıcı hesabı oluşturacaktır.

I. Yazılı Sınav

1. Sınavın yazılı aşaması, Başkanlığımız (www.diyanet.gov.tr) internet adresinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek sınav merkezinde/merkezlerinde 12.05.2013 tarihinde yapılacaktır.

2. Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

II. Sözlü Sınav

1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve sınav başvurusu esnasında ibraz ettiği belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

C – Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Puanların eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. İlan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara puan başarı sırasına göre yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.

4. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

D – Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar, hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5. Adayların sınava ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Görevini yapmaya sağlıkla ilgili engel bir durumu olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

5. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi.

NOT:

1. Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2. Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” sözlü sınav esnasında sınav komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

V. Sınav Konuları

a) Yazılı Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim, (20 puan)

2. Arapça, (20 puan)

3. Fıkıh, (10 puan)

4. Tefsir, (10 puan)

5. Hadis, (10 puan)

6. Akaid-Kelam (10 puan)

7. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan)

b) Sözlü Sınav Konuları

1. Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konuları ve Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi, (50 puan)

Adayların;

2. Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

VI. İletişim

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...