Diyanet Öğretmen Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürülüklerine ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine 20 kadar öğretim görevlisi alacak

 Diyanet İşleri Başkanlığından;

 Bulunduğu yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi aşağıda belirtilen münhal kadrolara, yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi-Kurum dışı) “Eğitim Görevlisi” alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT

BULUNDUĞU YER ÜNVAN SINIF DERECE ADET
·       Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi,

·       Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi,

·       Kayseri Eğitim Merkezi,

·       Trabzon Eğitim Merkezi,

·       Açılması planlanan diğer eğitim merkezleri.

 

Eğitim Görevlisi D.H.S. 1-6 20

A-    SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.     Başkanlık teşkilatında veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3.     Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4.     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

5.     En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

6.     Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

 

B-    BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

a)    Başvuru İşlemleri

1.     Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 29.03.2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.     İl Müftülüklerinde İKYS il yöneticileri, Başkanlığımız İKYS programı üzerinden müracaat işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.     İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.     İl Müftülükleri tarafından yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

5.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile29.03.2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b)    Sınav İşlemleri

1.     Eğitim görevlisi sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2.     Yazılı ve sözlü sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

3.     Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

4.     Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde yazılı ve sözlü sınava alınacaklardır.

5.     Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.     Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

7.     Başkanlığımızda çalışan adaylar; yazılı ve sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız İKYS programındaki ) “Sınav” menüsünde yer alan “Sınav İşlemlerim” sekmesinden öğrenebileceklerdir. Kullanıcı hesabı bulunmayan personel ise, sayfada yer alan “Yeni Kullanıcı Hesabı Oluştur” sekmesindeki bilgiler doğrultusunda kullanıcı hesabı oluşturacaktır. Başkanlığımız teşkilatında çalışmayan adaylar ise söz konusu işlemleri (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 

          I.   Yazılı Sınav

1.     Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2.     Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3.     Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

4.     Sınavda hatalı soru çıkması durumunda, adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

 

         II.   Sözlü Sınav

1.     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2.     Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve sınav başvurusu esnasında ibraz ettiği belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

c)     Atama İşlemleri

1.     Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2.     Atamalar; Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi, Kayseri Eğitim Merkezi, Trabzon Eğitim Merkezi ile Başkanlığımızca açılması planlanan diğer eğitim merkezlerine yapılacaktır.

3.     Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana sıralamada öncelik verilecektir.

d)    Diğer Hususlar

1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5.     Adayların, sınavla ilgili iş ve işlemlerle ilgili düzeltme ve değişiklik taleplerinde fax ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6.     Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

C-    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.     Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.     İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için, doktora mezuniyet belgesi,

4.     İhtisas kursunu bitirenler için, İhtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,

5.     Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

6.     Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7.     Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi.

NOT:

1.     Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2.     Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri”sözlü sınav esnasında sınav komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

D-    SINAV KONULARI

I- Yazılı Sınav Konuları

1.     Kur’an-ı Kerim,

2.     Arapça,

3.     Tefsir,

4.     Hadis,

5.     Kelam,

6.     Fıkıh,

7.     Dinî ve meslekî genel kültür,

8.     Başkanlık mevzuatı ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

II- Sözlü Sınav Konuları

1.     Kur’an-ı Kerim, (25 Puan)

2.     Arapça, (25 Puan)

3.     Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (25 Puan)

4.     Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 Puan)

E-    İLETİŞİM

Yazışma Adresi :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :  persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...