Diyanet yurt dışına personel gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda yurt dışına 29 personelin gönderileceği açıklandı.
Diyanet yurt dışına personel gönderecek

 Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışına Personel Gönderecek

T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı

DUYURU

Başkanlığımız yurt dışı teşkilatında halen münhal bulunan, yurt dışı görev süresi dolacak personelden boşalacak olan ve yeni ihdas edilen Din Hizmetleri Müşavirliği/ Din Hizmetleri Ataşeliği/ Din Hizmetleri Koordinatörlüğü kadrolarına atanacak personelin seçimi amacıyla sınav yapılacaktır.

I. Atama Yapılacak Kadroların Ülke Hizmet Grupları ve Sınıfları ile Kadro Unvanı, Görev Yeri ve Seçilecek Personel Sayısı Ülkenin Hizmet Grubu ve Sınıfı Kadro Unvanı ve Görev Yeri
Din Hizmetleri Müşaviri Din Hizmetleri Ataşesi Din Hizmetleri Koordinatörü
1.Grup Ülkeler Batı Avrupa Ülkeleri Paris/Fransa Bern/İsviçre Kopenhag/Danimarka Brüksel/Belçika Oslo/Norveç Vatikan/Vatikan Bordeaux/Fransa
Okyanusötesi Ülkeleri Washington/ABD New York/ABD Şikago/ABD Tokyo/Japonya
2.Grup Ülkeler Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya Ülkeleri Bakü/Azerbaycan Batum/Gürcistan Nahçivan/Nahçivan
Balkan Ülkeleri Zagreb/Hırvatistan Belgrad/Sırbistan Tiran/Arnavutluk Mostar/Bosna Hersek Yeni Pazar/Sırbistan Rodos/Yunanistan
Doğu Avrupa Ülkeleri Kiev/Ukrayna Bialystok/Polonya Odesa/Ukrayna
3.Grup Ülkeler Güney ve Doğu Asya Ülkeleri Pekin/Çin Halk Cumhuriyeti
Afrika Ülkeleri Kahire/Mısır Abuja/Nijerye Kampala/Uganda Yaounde/Kamerun Darusselam/Tanzanya
Toplam 16 6 7

II. Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelde Aranacak Şartlar

a) Genel ve Özel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Dört yıllık dini yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak,

3. Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik taşımak,

5. Yabancı dil bilmeyi gerektiren ülkeler için gerekli olan yabancı dili bilmek,

6. Din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanların yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında, diğer adayların mesleki ehliyet sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında başarılı olması,

7. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak,

8. Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

9. Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine dönenlerin, yeniden yurt dışı görevine atanabilmeleri için sınav tarihi itibariyle en az bir yıl fiilen çalışmış olmak,

10. Hizmetin gerektirdiği yurt dışı temsil ve yeterliğine sahip olmak.

b) Yabancı Dil Şartı

Yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personelde aranacak yabancı dil türü, ülkelerin hizmet grup ve sınıflarına göre şöyledir:

1. I. Grupta bulunan ülkelere atanacakların, öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya yaygınlığına göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bilmesi.

2. II. Grupta bulunan ülkelerden;

a) Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelere atanacak personelin, ilgili ülkenin dilini veya Rusça ya da Slav dillerinden birini yahut yaygınlığına göre o ülkede konuşulan İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birini bilmesi.

b) Türkçe veya lehçelerinden birinin konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan’da bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personelde yabancı dil bilme şartı aranmaz.

3. III. Grupta bulunan ülkelerden;

a) Resmi dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça konuşulan ülkelere atanacak personelin Arapçayı ya da yaygınlığına göre o ülkede konuşulan Avrupa dillerinden birini bilmesi,

b) Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmi dil ya da yaygın konuşulan dil olduğu ülkelerde bulunan kadrolara atanacak personelin o ülkede konuşulan resmi dili veya yaygın dillerden birini ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birini bilmesi.

c) Yabancı Dil Seviyesi

1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından; Müşavirlik için en az 70 (yetmiş) puan, Ataşelik için en az 60 (altmış) puan ve Koordinatörlük için en az 50 (elli) puan almış olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

2. Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.

3. Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil belgesi istenmez.

III. Başvuru Süresi, Şekli ve Yapılacak İşlemler:

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17 Temmuz – 04 Ağustos 2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte;

a) Başkanlık merkezinde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,

b) Taşra teşkilatında görevli olanlar İl Müftülüklerine,

c) Eğitim merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,

e) İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise doğrudan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

2. Aday isim listeleri 04 Ağustos 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir.

3. Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatında görevli olan adayların başvuru evrakı en geç 12 Ağustos 2014 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle postada herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi için başvuru evraklarının son gününe kadar bekletilmeden gönderilmesi daha uygun olacaktır.

IV. Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler:

Başvuru belgeleri, aşağıda belirtilen sıraya göre her biri şeffaf dosyaya konulmuş olarak telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

1. Form Dilekçe (Ek-1),

2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2),

3. Aday Bilgi Formu (Ek-3),

4. En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

5. Yabancı dilin gerekli olduğu yerler için yabancı dil düzeyini gösteren belgenin onaylı fotokopisi veya yurtdışında eğitim veren üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış ise diploma ve denkliğini gösteren belge,

6. Hizmet cetvelinin onaylı örneği,

7. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Ek-4 (3 adet).

V. Başvuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun (Ek-4) boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak ve Formlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Aday Bilgi Formu (Ek-3) ise adayın el yazısı ile doldurulacaktır. Her birine son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

2. Formlar Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümü Sınav Duyurusu ekinden indirilebilecektir.

3. Belgelerin aslına uygunluk onayı, görevli bulundukları birim/kurum amirince yapılacaktır.

4. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formunda (Ek-2) talep edilen 3 (üç) görev hanesinden (Müşavir/Ataşe/Koordinatör) sadece bir tanesi işaretlenecektir.

5. Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

6. Duyuruda belirtilen şartlara aykırı uygulamalar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

VI. Mesleki Ehliyet Sınavı, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatı:

Sınava başvuruda bulunan adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’daBaşkanlığımız merkezinde mesleki ehliyet yazılı sınavına alınacaklardır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 09 Eylül 2014 Salı günü saat 10.00’da mesleki ehliyet sözlü sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatına alınacaklardır. Başvuru sayısının fazla olması halinde sınav müteakip günlerde devam edecek olup tarih ve saat adaylara bildirilecektir.

1- Sınavlarda adaylar her bir kurul üyesince 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

2- Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavının yazılı ve sözlüsü ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatından ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

3- Yurt dışı sürekli görevlere atanmada, din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcıları ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının yurt dışı sürekli görevlere atanmasında herhangi bir şart aranmaz.

4- Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Kur’an-ı Kerim (35 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini ve mesleki bilgi (35 puan).

5- Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Başkanlık mevzuatı (15 puan) ,

b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 Puan),

c) Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan),

d) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan),

e) Genel kültür (10 puan),

f) İfade ve iletişim becerisi (10 puan),

g) Protokol bilgisi (10 puan),

h) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).

VII. Başarı sıralaması ve Atama:

1- Başarı sıralama listesi adayların mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak oluşturulur.

2- Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

3- Başarı sıralama listesinde unvanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıldan kazanmış sayılır. Sınav Kurulu, ilan edilen kadro sayısına kadar yedek aday da belirleyebilir.

4- Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

5- Yurt dışı görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.

VIII. Sınavların Geçerlik Süresi:

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Ancak, yurt dışı sürekli görevler için yapılan sınavda yedek listede kazananlar, girdikleri sınavda ilan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanı yapılınca yedeklikten kaynaklanan haklarını kaybederler.

IX. Diğer Hususlar:

1- Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler, yapılan sınavı kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar dahi tüm işlemleri iptal edilecek ve yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

2- Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğunu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler ve yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler ile Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmi kurumlarca geri çekilme teklifleri Başkanlıkça uygun görülenler yurt dışı görevi sona erdirilerek yurt içi görevine döndürülecektir.

 yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Diyanet yurt dışına personel gönderecek yazısına yapılan yorumlar
  1. Yasin dedi ki:

    Yasin gisi çalıştırın birde 05317710031

  2. Alico dedi ki:

    05340310197 yakin koruma da çalıştı istihbarat şefliği yapti