Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

PERSONEL ALIM İLANI
Başvuru Tarihi : 28 Mart 2013 – 05 Nisan 2013
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İlleri) kurulan bölgesel bir kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Hatay ilindedir. Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonunda yürütülen Sosyal Destek Programı (SODES)’ nın Kalkınma Ajanslarınca bölgesel bir yaklaşımla uygulanması amacıyla DOĞAKA “pilot” Kalkınma Ajansı olarak seçilmiştir. Bu kapsamda istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanlarında, göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçlara karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir program olan SODES’ in 2013 yılı uygulama süreçlerinde görev almak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İllerinde çalışmak üzere, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, üç ilden birinde görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 6 (Altı) SODES Proje Sorumlusu, ve Hatay’da görev yapacak 1 (bir) Mali İşler Sorumlusu alımı yapılacaktır. İstihdam edilecek personellerle belirli süreli (1 Yıllık) iş sözleşmesi yapılacak olup, ilgili programın uygulamasının bir yılı aşması halinde sözleşmeler yenilenebilecektir.

Başvuru Tarihi : 28 Mart 2013 – 05 Nisan 2013

Başvuru Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan

Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

Sınav Tarihi : 11 – 12 Nisan 2013

Sınav Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan

Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

ü Türk vatandaşı olmak,

ü Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ü Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ü Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 1 yıl) veya muaf olduğunu belgelemek.

ü Seyahat engeli bulunmamak.

ü En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

2. PROJE SORUMLUSU İÇİN (6 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Proje Sorumlusunun Sahip Olması Gereken Nitelikler

ü Lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisini gösterir belge sahibi olmak

ü Seyahat etmesine mani bir hali olmamak.

ü En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

2.2. Proje Sorumlusunun İstihdamı İçin Tercih Nedenleri

ü Hibe ve Destek Programları kapsamında proje uygulama tecrübesine sahip olmak,

ü Proje hazırlama eğitimi verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

ü İlgili alanda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

ü Proje döngüsü yönetimi eğitimi sertifikasına sahip olmak,

2.3. Mali İşler Sorumlusunun Sahip Olması Gereken Nitelikler

ü Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler fakülte veya yüksek okullarından mezun olmak,

ü Kamu ihale ve Satın alma süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,

ü Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisini gösterir belge sahibi olmak.

2.4. Mali İşler Sorumlusunun İstihdamı İçin Tercih Nedenleri

ü Temel muhasebe bilgisine hakim olmak,

ü İlgili alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

ü Hibe ve Destek Programları kapsamında proje hesabı yönetimi tecrübesine olmak.

2.5. Başvuruda İstenecek Belgeler:

ü İş Talep Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı),

ü Özgeçmiş,

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti,

ü Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ya da aslı işe başlama sırasında ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

ü Sürücü belgesi fotokopisi,

İş talep formu ve diğer belgelerin Başvuru adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

3.1. Proje Sorumlusu Görev Tanımları;

ü SODES’in ilde tanıtımını yapmak,

ü Proje başvuruları ile ilgili duyuruları yapmak,

ü Proje yürütücülerine SODES’e ilişkin gerekli eğitimleri vermek,

ü İl düzeyinde proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapmak,

ü Proje tekliflerinin ön değerlendirmesi sürecinde proje teklifleri ile ilgili

düzeltmeleri/değişiklikleri yapmak,

ü SODES’le ilgili Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla gerçekleştirilecek

yazışmaları hazırlamak,

ü SODES projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında ildeki proje

yürütücülerine gerekli yönlendirme ve rehberlik desteğini vermek,

ü İldeki SODES proje uygulamalarını izlemek ve yerinde incelemesini gerçekleştirmek,

ü Proje uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunmak,

ü Proje uygulamalarına ilişkin gelişmeleri sorumlu olduğu vali yardımcısına rapor etmek,

ü Projelerin mali ve fiziki gerçekleşme durumlarını SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda Bakanlığa bildirmek,

ü SODES proje uygulamaları ile ilgili bilgilerin internet sitesi aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna ulaştırılmasını temin etmek ve

ü Kendisine SODES kapsamında verilecek diğer işleri yapmak.

3.2. Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımları;

ü SODES için açılacak olan özel banka hesabının takibini yapmak,

ü Söz konusu hesaptaki gelişmeleri SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa iletmek,

ü Proje yürütücüleri tarafından yapılacak her türlü parasal işlemin SODES uygulama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesini temin etmek,

ü Proje yürütücüleri tarafından sunulan ödeme taleplerini değerlendirmek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri sorumlu olduğu vali yardımcısına sunmak,

ü Projelerin mali gerçekleşme durumlarına ilişkin izleme raporlarını hazırlamak

ü Kendisine SODES kapsamında verilecek diğer işleri yapmak

3.3. Çalışma Şartları

DOĞAKA bünyesinde SODES Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla müstakil bir proje birimi oluşturacaklardır.

Bu birimlerde görevli personel sözleşmeli olarak istihdam edilecektir. SODES projelerinin bölge düzeyinde tanıtımı, koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesi işlevlerinin gereğince yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen asgari nitelikleri taşıyacaklardır. Sözleşmeli personel ücreti aylık net 2.000 TL olacaktır. Başarılı adaylardan 2 (iki) Proje Sorumlusu ve Mali İşler Sorumlusu Hatay, 2 (iki) Proje Sorumlusu Kahramanmaraş ve 2 (iki) Proje Sorumlusu Osmaniye İlinde görevlendirilecektir.

4. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında adayın mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

5. Başvuru:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 05 Nisan 2013 saat 18:00’a kadar “T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. . Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY” adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca faksla veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular resmi çalışma günlerinde mesai saatleri içinde kabul edilecektir.

6. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 08 Nisan 2013 tarihine kadar ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr ile www.kalkinma.gov.tr , www.hatay.gov.tr, www.kahramanmaraş.gov.tr , ve www.osmaniye.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru niteliği ve tercih nedenleri olarak belirtilen özellikleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucunda toplam 24 (yirmi dört) Proje Sorumlusu ve 4 (dört) Mali İşler Sorumlusu adayı sözlü sınava çağırılabilecektir. Yarışma sınavı daveti, ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan personel sayılarını gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre değiştirme hakkını saklı tutar.

7. Sınav Yeri ve Tarihi:

Personel adayları için yarışma sınavı 11 – 12 Nisan 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

Sınav Yeri:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. I. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 11 – 12 Nisan 2013 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adreste, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile hazır bulunacaklardır.

8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr ile www.kalkinma.gov.tr , www.hatay.gov.tr, www.kahramanmaraş.gov.tr adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, ajans tarafından adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr ile www.kalkinma.gov.tr , www.hatay.gov.tr, www.kahramanmaraş.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Haraparası Mahallesi

Yavuz Sultan Selim Caddesi

1. Tabakhane Sokak No: 20, Antakya/Hatay

Tel: 0 326 225 14 15yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...