DSİ YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete – Sayı : 28918

ÖNETMELİKDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Genel Müdür: Devlet Su İşleri Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve bunla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Merkez: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

ı) Taşra: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge teşkilatını,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında atama yapılacak görev grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, başmühendis,

2) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı,

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, haberleşme memuru, satın alma memuru,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, bekçi, hizmetli, dağıtıcı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, arkeolog, jeolog, grafiker, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, avukat, mütercim, veteriner hekim, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık memuru, programcı, teknik ressam, haberleşme teknisyeni, rasatçı.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Ayniyat saymanı, şef kadrosunda ayrı ayrı ya da birlikte en az 3 yıl, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, biyolog, veteriner hekim, kimyager, kütüphaneci, arkeolog, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az 5 yıl, mütercim, programcı, tekniker, grafiker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur veya teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az toplam 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) EK-1’de belirtilen öğrenim niteliklerine sahip olmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) EK-1’de belirtilen öğrenim niteliklerine sahip olmak,

2) Genel Müdürlükte mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel müdürlükte bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, daktilograf, haberleşme memuru, satın alma memuru kadrolarında en az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların eğitim ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlükte şef, mütercim, programcı, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur veya teknisyen kadrolarında en az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte şef, mütercim, programcı, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur veya teknisyen kadrolarında en az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında en az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,

g) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, ayniyat memuru, satın alma memuru, daktilograf, santral memuru ile haberleşme memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi olarak yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, arkeolog, jeolog, grafiker kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen, haberleşme teknisyeni, teknik ressam ve rasatçı kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

g) Veteriner hekim kadrosuna atanabilmek için;

1) Veterinerlik fakültesi mezunu olmak,

ğ) Biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen ve çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Hemşire, sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Usul ve Esasları

DSİ Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ile sınava ilişkin usul ve esaslar yazılı sınavlardan kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları Genel Müdürlükçe belirlenerek duyuruda ilan edilir.

(2) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

DSİ Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Şube müdürü ve bunla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan başarılı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınava alınacaklar listesinin son sırasındaki adayla eşit puanı alanlar da sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve bunla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 13 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde başarı puanlarına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boş alanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak kadronun niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir. Bu sınava katılacaklarda hizmet şartı aranmaz.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, sınav tarihinden en az iki ay önce Genel Müdür Onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.

(3) Sınav Kurulu; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve diğer birimlerin en az daire başkanı düzeyindeki üst yöneticileri olmak üzere 5 kişiden oluşur.

(4) Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(9) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 16 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla aynı düzey görev ve alt görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere bu Yönetmelikte aranan öğrenim ve hizmet süresi ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DSİ Engelli sınavları

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 18 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...