Ekonomi Bakanlığı Personel Alımı

Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak üzere toplam 20 ürün denetmen personel alımı yapacak.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
YARIŞMA SINAVI İLE ÜRÜN DENETMEN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Ürün Denetmen Yardımcıları, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak, Bakanlık görev alanına giren devlet yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, uluslararası gözetim yapan şirketleri periyodik olarak denetlemek ve benzeri görevleri yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan, müfettiş yardımcılığı statüsünde olmayan denetim memurlarıdır.

Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ürün Denetmenliği Yönetmeliği”ne başvurulabileceği gibi, özlük hakları hakkında Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden telefonla bilgi alınabilir (Tel: 0 312 204 81 03).

Yapılacak sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 20 Ürün Denetmen Yardımcısının; Marmara (İstanbul Avrupa Yakası), Batı Anadolu (İzmir, Antalya) ve Güney Anadolu (Mersin) Bölge Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca kura ile belirlenerek istihdamları öngörülmektedir.

Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci veya 9 uncu derece kadrolarda işe başlatılacaklardır. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

Atama yapılacak toplam 20 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

ALAN —ADET
İktisat—7
İşletme—7
Kamu Yönetimi—6
TOPLAM 20

Bakanlık, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Ekonomi Bakanlığı Sınavına katılma şartları:

Sınava katılabilmek için:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,
5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,
6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), “(KPSS)P4” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 (KPSS) sonuçlarına göre, İktisat Bölümünden en yüksek puan alan ilk 28 kişi, İşletme Bölümünden en yüksek puan alan ilk 28 kişi, Kamu Yönetimi Bölümünden ise en yüksek puan alan ilk 24 kişi sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 29 Ocak 2014 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav, sözlü olarak tek aşamalı, Ankara’da Bakanlık Merkez Binasında 03-06 Şubat 2014 tarihleri arasında 10.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

SINAV KONULARI:
Sözlü sınavda adayın,
a) Mezun olduğu ve sınava girdiği bölüme ilişkin alan bilgisi ile genel kültür ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisine ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konularında mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
Başvurular, 13 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 24 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.
Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden;
a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 11. Kat 06100 Emek/ANKARA” adresine şahsen,
b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla,
c) “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden biri kullanılarak yapılabilecektir.

24 Ocak 2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 24 Ocak 2014 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B) GEREKLİ BELGELER:
Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığımız web sitesinden (http://www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.
2) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yurt içi ve yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
İnternet üzerinden online başvuru yapacak adaylar Fotoğraf ve Diplomayı taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.
Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler de istenecektir.
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
3) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
4) 6 adet vesikalık fotoğraf.
5) Adli sicil yazılı beyanı.
6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyan.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER :
Ekonomi Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat
İnönü Bulvarı No:36 06100 Emek / ANKARA Tel: 0 312-204 79 02/ 0 312-204 75 33
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...