Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel şartlarına uygun kişiler arasından sağlık bölümlerinden çeşitli kadrolarda personel alacak.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN H^H^H^^H SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Diğer Teknik Hizmetler 1 Üniversitelerin İstatistik Lisans Programlarından mezun olmak. Enaz3(üç) yılUniveristeHastanelerininBilgi İşlem Merkezindeçalışmışolmakveaynısürekadarsigortaprimiyatırı ^ Elektronik Hastane ( Digital Hastane) en az 3 (üç) yıl analiz, alt yapı ve eğitimlerinde görev aldığını belgelemek. Oracle Sql Eğitimi almış olduğunu belgelemek ve aktif olarak kullanıyor olmak, Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.); Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Digital Hastane Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Performansa dayalı Ek Ödeme Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Ağ İşletmenliği,Bilgisayar Programcılığı,Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi TS-EN-ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak. (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) Yabancı dil İngilizce olmak üzere-, KPDS veya ÜDS ‘den en az 50 puan almış olmaMDil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır. )
Büro Personeli 1 Üniversitelerin İktisat Lisans Programlarından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl Üniversite Hastanelerinin Bilgi İşlem Merkezinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması. Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak ( Sertifikalann bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) ; Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak,Radyoloji İşletim Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Laboratuar İşletim Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikalarına sahip olmak. ( Sertifikalann bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) ” Laboratuar İşletim Sistemi ve Cihaz Entegrasyonları” ve “Radyoloji İşletim Sistemi, Analiz, Altyapı ve Eğitimleri” konularında deneyimli olduğunu belgelemek.
Büro Personeli 1 Üniversitelerin İktisat Lisans Programlarından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl Üniversite Hastanelerinin Depo Fatura Kayıt Biriminde çalışmış olmak, ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması. Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.); Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Depolama ve Stok Kontrol Eğitim sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak. Ağ işletmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı Sertifikalarına sahip olmak. (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) Depolama ve Stok Kontrol Bilgi Sistemi konusunda deneyimli olduğunu belgelemek.
Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar Teknisyeni) 1 Meslek Liselerinin Labaratuvar Bölümü Mezunu olmak. En az 100 (yüz) hastaya ameliyat sırasında nöromonitorizasyon (IONM) uygulamalarına katıldığını belgelendirmek. En az 2 (iki) yıl EMG ve ürodinami laboratuarlannda çalışmış olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık eğitimi ile ilgili lisans Programlarından mezun olmak, Polisomnografi laboratuarında en az 1 yıl çalışmış olmak, Uyku teknisyenliği sertifikası sahibi olmak.
Tekniker (Elektronik Teknikeri) 1 Meslek Yüksek Okullarının Elektronik Bölümü Mezunu olmak Tıbbi cihazların bakım ve onarımında En az 2 yıl tecrübeli olmak.
Teknikeri ( Biomedikal Teknikeri) 1 Elektronik Meslek Lisesi üzerine Onlisans yapmış olmak. Tıbbi cihazların bakım ve onarımında En az 2 yıl tecrübeli olmak.

NOT : Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1- Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2- Önlisans mezunları için 2012 KPSS B Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3- Ortaöğretim mezunları için 2012 KPSS B Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.personel.gazi.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- 2012 KPSS gurubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru Formu (www.gazi.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Diğer Belgeler (Yukarda anılan Sertifikalar ve İlgili alanlarda Tecrübeli olduğunu gösterir belgeler,)

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...