Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı ‘dan edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde çıkacak ilanla birlikte 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağı bilgisine ulaşmış durumdayız. Kasım ayında bu alımla ilgili uzman yardımcısı sınavının gerçekleştirileceği bilgisini edindik.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı  Alımı

Kasım ayında gerçekleşmesinin beklenildiği sınavla 1000 Gelir Uzman Yard. alınacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerle bilrlikte hem güncel ilan hakkında hemde sınav ve hazırlık süreci içinde mutlaka bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Bu alım kapsamında Gelir Uzman Yard. hakkında bilgi edinebilceğiniz haberimiz inceleyebilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı emrinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcılarının; görev ve sorumlulukları, Gelir Uzmanı kadrolarına atanmaları, Devlet Gelir Uzmanlığı kadrolarına geçişleri, aylık ücretleri gibi hususlar bu mesleği seçecekler için merak konusudur.

Gelir Uzman Yardımcısı kimdir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, kariyer meslek içerisinde ilerleyerek Gelir Uzmanı kadrolarına atanabilmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli birimlerinde görevlendirilen Gelir Uzman Yardımcıları, ücretlerinin kariyer unvanlardaki diğer uzman yardımcılarına göre daha düşük belirlenmiş olmasından şikayetçiler.

Kasım ayında 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı için Tüm Merak Ettikleriniz

Gelir Uzmanı Yardımcısı Ne kadar maaş alır?

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz bir Gelir Uzman Yardımcısı, 2014 yılında göreve başlaması halinde aylık 3.100 TL civarında ücret alabilecektir.

(Hesaplamada asgari geçim indirimi 2014 yılı için 78,91 TL olarak kullanılmıştır. 2013 yılsonu olası enflasyon farkından kaynaklı zam veya ilave bir maaş zammı yapılması durumunda aylık ücret miktarı değişiklik gösterebilecektir.)

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman yardımcısı kadrosuna atanmaları

Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, gerekli şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ilgili belgeleri verenler uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

Kasımda Alınacak 1000 Gelir Uzman Yard. Hakkında Tüm Merak Ettikleriniz

Atama yapılan yerde çalışma zorunluluğu

Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler.

Yetiştirilmeleri

Yetiştirilme dönemi, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süreçtir. Bu süreçte uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç;
a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

Uzman yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen yer veya yerlerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının, temel mesleki eğitim kursunda başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile kurs sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

Kursu başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir. Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılmaları

Yapılan temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonunda başarılı olamayan uzman yardımcıları yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.

Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzman kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. Ücretsiz izinli olarak geçen süreler üç yıllık süreye dahil edilmez.

Uzmanlığa atanma hakkının kaybetmeleri

Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Uzman kadrosuna atanmaları

Yeterlik sınavında başarı gösteren uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri ve sorumlulukları

Uzman yardımcıları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden

Uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

Hizmet içi eğitimleri

Uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınır.

Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş yapabilirler mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde, KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olanlardan son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve üzeri olup uzmanlıkta 5 yıllık fiili hizmet süresini dolduranlar Devlet gelir uzmanlığına yatay geçiş yapabilirler.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...