Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetmen Yardımcılığı Alım İlanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 60 kimya, 60 makine, 60 elektrik, elektrik elektronik, 60 tekstil mühendisi, 60 hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültesi mezunu olmak üzere toplam 300 denetmen yardımcısı alacak.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında taşra teşkilatı Ticaret il Müdürlükleri Genel idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

– 300 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Sıra No Mezuniyet Kontenjan KPSS Puan Türü Sınav Konulan
1 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve idari bilimler fakülteleri 60 KPSSP 38 iktisat grubu: iktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi. uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme,Türkiye ekonomisi. Maliye grubu Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası. Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, şahsın hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku Igenel hükümler, özel borç ilişkileril , ticaret hukuku ( ticari işletme, şirketler, kıymetli evrakı. Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi
2 Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği 60 KPSSP4 Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri,Türkiye ekonomisi
3 Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği 60 KPSSP4 Temel mühendislik bilimleri. Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri,Türkiye ekonomisi
4 Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 60 KPSSP4 Temel mühendislik bilimleri, Genel işletrJ ^|| fc bilgileri. Temel hukuk bilgileri. Türkiyeekonomisi
5 Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği 60 KPSSP4 Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri,Türkiye ekonomisi

2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu fakülte veya bölümlere denk sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (03.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

d) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak .

3- Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

4- Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 27 Ocak – 04 Şubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

5- Sınav giriş belgeleri: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat – 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığından veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

6- Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 03 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

7- Diğer Hususlar: Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...