Hangi memurlara aylık 9 bin 159 TL ödenecek?

Hangi memurlara aylık 9 bin 159 TL ödenecekMerkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlilerinden şartları uygun olanlardan Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde görevlendirilenlere ne kadar ücret ödenecek?

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ekinde yer alan E cetvelinde konuyla ilgili detay bilgilere yer verilmiştir. Bu çerçevede açıklamalar da bulunacağız.

Görevlendirileceklerde hangi şartlar aranır?

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlileri; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde aşağıdaki şartları taşıyanlar görevlendirilebilmektedir. Görüleceği üzere bunların memur olmaları şart değildir. Dolayısıyla kamu görevlisi olması yeterlidir. Yani memur, işçi, asker, sözleşmeli personel gibi kamu görevlisi olunması gerekmektedir.

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

2- İlgili Bakanın onayı.
Bu iki şartı taşıyan kamu görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilmektedir. Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilmektedir.
Bu kontenjanlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Bunların mali hakları nasıl belirlenir?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler.
Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir. Yani 104.000 x 0,088069 = 9.159 TL ile ilgilinin kurumundan aldığı maaş arasındaki fark ödenecektir. Dolayısıyla ilgiliye ödenecek toplam ücret toplamda 9.159 TL olacaktır. Maaş katsayısı arttıkça da alınacak ücret artmaktadır.

Bunlara mecburi hizmet zorunluluğu var mı?

Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.
657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinde yer alan; “İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış «Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır.” hükmü gereğince ilgililer mecburi hizmet yükümlüsüdür.

Bunlara başka ödeme yapılır mı?

Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanununun
sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir.

2016 yılında ne kadar evlenme yardımı ödenecek?

2828 sayılı Kanunun Evlenme yardımı başlıklı 32 nci maddesinde; “Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının K Cetvelinde; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 nci maddesinde yer alan “en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında” ibaresi, 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki dönemde “15.325 gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere 2016 yılının ilk altı ayı için 15.325 x 0,088069 = 1.349,65 TL evlenme yardımı yapılacaktır.

Yaptığım iş ticaret sayılır mı? Ceza alır mıyım?

Günümüzde birçok kişi Cashback adı verilen siteler üzerinden para kazanmaktadır. Sistem kabaca şu şekilde çalışmaktadır: Siz bir web sitesi açarsınız. Açtığınız web sitesi aslında bir aracı sitedir. Kişiler bu web sayfası üzerinden ilgili şirketin web sitesine bağlanır. Bu site üzerinden yapılan bütün alış-verişlerde sizde para kazanırsız. Dahası sisteme başkalarını da dahil etmeniz durumunda sisteme dahil olan kişinin açtığı web sitesi üzerinden alışveriş yapıldığında da siz yine kazanırsınız. Para sizin belirlediğiniz banka hesabına yasal kesintiler yapıldıktan sonra yatmaktadır( Gelir Vergisi, KDV). Acaba bu faaliyet ticaret kapsamında değerlendirilir mi? Kamu çalışanları bu yolla para kazanabilir mi?

657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının kapsamı açıkça belirlenmiş ve memurlara yasaklanan ticari kazanç getirici faaliyetler tadat edilmiştir. Bu bağlamda, yaptığınız faaliyet nedeniyle hakkınızda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergi mükellefiyeti tesis edilecektir ki bu durum açıkça kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını gerektirecek bir faaliyettir. yeni şafak ahmet ünlüyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...