KKK Astsubay Alımı

KKK Astsubay Alımı 2013 Başvuru

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı için muvazaf astsubay alımı yapılacaktır. Başvuru klavuzu ve detaylar hakkında tüm her şeyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilanını okuyarak öğrenebilirsiniz.

KKK Astsubay Alımı 2013 İlanı:

2013 YILI MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde erkek ve bayan personel alınacaktır.

b. Muvazzaf astsubaylığa;

(1) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Kanuni sebeplerle (Öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

(4) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

c. Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş yapmak isteyenler için uygulama emri bilahare yayımlanacak ve uzman erbaşların başvuruları emirde belirtilen esaslarda Kara Ağı üzerinden alınacaktır. Bu nedenle www.kkk.tsk.tr GENEL AĞ (İNTERNET) ADRESİNDEN BAŞVURU YAPAN UZMAN ERBAŞLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

ç. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, ön başvurular 13 Şubat 2013 tarihinden, 15 Mart 2013 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yapılacaktır.

d. Yazılı sınav; 30 Mart 2013 saat 15.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Hatay/İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Değirmenlik/Lefkoşa)nde yapılacaktır. Sınav merkezlerine yerleştirmede “adayların il tercihi” dikkate alınacak, ancak sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezlerine de planlanabilecektir. Sınav yerinin değiştirilmesi hâlinde bu husus adaylara önceden genel ağ (internet)/e-posta/SMS üzerinden bildirilecektir.

e. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşama faaliyetleri (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 16-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama faaliyetleri sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yayımlanacaktır.

f. Yapılacak seçmeler sonucunda muvazzaf astsubay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, Astsubay Çavuş rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

g. Online başvuru formunun 36’ncı maddesini “EVET” olarak işaretleyen adayların tercihleri, sınıflandırma aşamasında dikkate alınacaktır.

ğ. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(a) Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikleri” taşımak,

(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) TABLO-3’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya TABLO-4’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(c) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(ç) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

(a) 01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak.

(4) Sağlık İle İlgili Şartlar:

(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak; yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5a ve TABLO 5b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.)],

(c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak (Bu kapsamda sevk edildiği Asker Hastanesinden/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “…… Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almak.).

(5) Özel Şartlar:

Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler ile askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6, TABLO-7 ve TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak.

h. Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet diplomasını 30 Eylül 2013 tarihine kadar teslim etmeyenler ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

2. ÖN VE ASIL BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar ön başvurularını 13 Şubat–15 Mart 2013 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

c. Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

ç. Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

d. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayların sınava girecekleri sınav merkezleri (Hangi adayın hangi sınav merkezinde yazılı sınava gireceği) 22 Mart 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

e. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:

(1) TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-18 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönerge’nin EK-D’sinde belirtilen ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(2) Hâlen silahaltında bulunan;

(a) Yedek subaylar için Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7a) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(b) Erbaş ve erler için KKY 51-18 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönerge’nin EK-F’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7b) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(3) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silâhaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–7) ilgili bölümüne (2’nci madde) yazılacaktır.

(4) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenlere ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 84 veya altında olanlara başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI :

Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(1) Kayıt Kabul

(2) Ön Sağlık Muayenesi,

(3) Kişilik Değerlendirme Testi,

(4) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat.

c. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

4. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 30 Mart 2013 tarihinde saat 15.00’da 1.d. maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 13:30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezleri belirlenecek ve adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri 22 Mart 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Ön başvuruları kabul edilen ve sınava planlanan adaylara genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda toplam 50 soru sorulacaktır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıdadır.

S.Nu. Konular Soru Miktarı
1. Türkçe 5
2. İnkılap Tarihi 12
3. Atatürkçülük 12
4. T.C. Anayasası 4
5. Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6. Türkiye Coğrafyası 6
Toplam 50

c. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre değerlendirilecek, elde edilecek ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülerek 70 ve daha yukarı standart puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi tarihte sınavlara katılacağı) 12 Nisan 2013 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınavları (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 16-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

b. Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Kayıt Kabul

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir.

(2) Ön Sağlık Muayenesi

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-5a ve TABLO-5b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi

Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(4) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)

(a) Adaylar 1500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKYT standartları TABLO-8’dedir. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Muvazzaf astsubay aday adaylarının FKYT notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(b) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(c) Fiziki kabiliyet yeterlilik testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenecektir.

(ç) FKYT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(5) Mülakat

(a) Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

(b) Değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a. Adaylar ikinci seçim aşamalarının kayıt-kabul bölümüne gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş” yazılacaktır.

(a) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-9’dadır. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)].

(b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(c) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevine devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi.

(ç) Ön Lisans/Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği (TABLO-4’te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.), 2013 yılında mezun olacak adaylar için ise dekanlık/öğrenci işleri tarafından onaylı öğrenci belgesi.

(d) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(e) Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin bir adet fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölümün ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(f) Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci İşleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir.).

(g) Lise diploması:

(I) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini [Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.)] veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(ğ) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(I) Terhis belgesinin aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez)].

(h) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 01 Mart 2013 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(ı) Varsa, Şehit/Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

(i) Adli Sicil Kaydı: Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(j) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(k) Nitelik Belgesi:

(I) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.e. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(II) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen acemi birliğinde eğitim gören adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.

(4) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(5) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

7. DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI:

a. Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olan (barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. Değerlendirme, yazılı sınav notunun % 70’i, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’i ve özel nitelik puanının toplamına göre yapılacaktır.

Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı(%70) + FKYT Puanı(%15) + Mülakat Puanı(%15) + Özel Nitelik Puanı (Şehit, gazi).

c. Değerlendirmede şehit eş ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ise 5 puan verilecektir.

ç. Adaylar, kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilecektir. Bu nedenle kaynak okul durumunuza göre çok tercih yapmanız lehinize olacaktır.

NOT:Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Sınıflandırmada öncelik sırası; adayların bitirdikleri bölüm, kuvvet ihtiyacı ve adayların tercihi şeklinde olacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ :

a. İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 10 Mayıs 2013 tarihinden sonra K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

b. Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) (Sınav sonuçları ile beraber internet üzerinden 10 Mayıs 2013 tarihinden sonra tebliğ edilecektir.) başvurarak danışma biriminden sevk belgelerini alacak ve bu hastanede/sağlık biriminde muayene işlemlerine başlayacaklardır.

c. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen Ön Raporu aynı gün içinde danışma birimine elden teslim edeceklerdir.

ç. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

9. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumlu olacaktır.

e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

g. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

DİKKAT: BAŞVURU GÜNCELLEM/SORGULAMA İŞLEMLERİNDE ADAY NUMARANIZI UNUTTUĞUNUZDA CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.NIZ SORULACAĞINDAN BU BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmede kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LISE BÖLÜMÜ/ÜNIVERSITE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. ÖNLİSANS/LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Mezun iseniz önlisans/lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. ÖNLİSANS/LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Mezun iseniz önlisans/lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30. TERTİBİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

32. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. RÜTBENİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. BİRLİK ADRESİ, İLİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. SINIF ve BRANŞ TERCİHİ:

Mezun olduğunuz okul ve bölüm için tarafınıza tercih edebilme hakkı verilen sınıf ve branşları size göre öncelik sırasına koyarak işaretleyiniz (Okul bölümlerinin tercih edebileceği sınıflar TABLO–3 ve TABLO-4’te belirtilmiştir.). Adayların mümkün olduğu kadar çok tercih yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

36. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. (Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.)

37. ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. “EVET” işaretleyenler ikinci aşama sınavlarına gelirken adli sicil kayıtlarına ilişkin mahkeme kararlarını yanlarında getireceklerdir.

38. ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

6. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

7. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. “Başvuru Güncelleme”, “Başvuru Sorgulama” bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11

Faks Nu. : (0 312) 411 60 50

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ !

Daha detaylı bilgi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi web adresi sayfası olan www.kkk.tsk.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. • Www kkk tsk com
 • kkk tsk com
 • uzmanliktan astsubayliğa geçiş sinavi
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
KKK Astsubay Alımı yazısına yapılan yorumlar
 1. salih dedi ki:

  slm kayseri bünyan doğum 0706 1989 yaş 24

 2. Erdem dedi ki:

  kkk mülakat sonuçları açıklandı mı?

 3. Ekrem Bal dedi ki:

  2014 muvazzaf astsubay intibak eğitimi ne zaman

 4. FİRAT GULTEN dedi ki:

  ya bu kara astsubay myo on kayit basvuru kabulu ne zaman hazirannin kacinda aciklancak

 5. Ayhan dedi ki:

  uzmanlıktan astsubaylığa geçiş yaşı kaç?

 6. burak dedi ki:

  arkadaşlar bilen varsa lütfen yardımcı olsun kkk uzm erbaşlıktan astsb geçiş ne zamn nasıl yapıyolur. şimdiden tşkler

 7. Anonim dedi ki:

  lisans önlisans a yaş sınırı yok görevde dördüncü yılı bitirmiş 8. Yılı bitirmemis olmak şart kkk uzman cavuşlar için

 8. Saru Batu savcı dedi ki:

  kkk uzman cavuşlar için yaş sınırı yok görevde dördüncü yılı bitirmiş 8. Yılı bitirmemis olmak şart lise mezunları için 1. Yılı bitirmiş 26 yaşından gün almamış olmak şart

 9. Saru Batu savcı dedi ki:

  Saru Batu savcı Tekrar hoşgeldinDeğiştir »

  Saru Batu savcı

  Cevap yaz

  01 Aralık 2014 – 13:37

  kkk uzman cavuşlar için yaş sınırı yok görevde dördüncü yılı bitirmiş 8. Yılı bitirmemis olmak şart lise mezunları için 1. Yılı bitirmiş 26 yaşından gün almamış olmak şart

 10. Ayşe dedi ki:

  astsubaylığa alım her yıl yapılıyor mu?

 11. Ayşe dedi ki:

  astsubaylığa alım her yıl yapılıyor mu? şimdiden tşk.