Maliye Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

Maliye Bakanlığı, görevde yükselme sınavı açtı. Maliye bakanlığı, 100 memur kadrosu için görevde yükselme sınavı açtı.

Maliye Bakanlığı sınavı

Büro Memur Sen, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile yaptıkları görüşmeden sonra, Bakanlığın görevde yükselme sınavı açma kararı aldığını duyurdu.

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Bakanlığın sınav duyurusu şu şekilde….

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız Taşra teşkilatında boş bulunan ve ekli listede görev yeri ve birimi belirtilen 100 Memur kadrosuna (Ek-1) atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce Görevde Yükselme Sınavı düzenlenecektir.

Sınava başvurular elektronik ortamda yürütülecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru şartlarını taşıyan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav 19/10/2014 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri ve saati Personel Genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde (www.pergen.gov.tr) sınav tarihinden en az on gün önce ilan edilecektir.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuracaklarda son başvuru tarihi (29/8/2014) itibarıyla aşağıdaki şartlar

aranır.

a)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrosunda bulunmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan

personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak.

IV-HİZMET SÜRESİ

Hizmet süresi; 8/6/1984 tarihli ve 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri ifade eder.

V- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 18/8/2014 Pazartesi günü başlayıp 29/8/2014 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

Başvurular Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr) bulunan “Sınav Bilgi Sistemi” üzerinden “Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu” elektronik ortamda doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine, istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaklardır.

Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan “Memuriyet Bilgileri” bölümünde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar derhal ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.

Adaylar Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra başvuru ekranında görünen yönlendirme talimatlarını takip ederek başvurularını onaylayacaklardır.

Sınava katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

VI- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 1/9/2014 tarihinden 12/9/2014 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar onaylama işlemini yapacaklardır.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludurlar.

Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvurularının kabul edilmediği; Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ancak, yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmayacak, bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır.

VII- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, test usulünde tek oturum halinde Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

a)T.C. Anayasası,

b)178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

c)3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Atama, Yer Değiştirmeler, Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin hükümleri) ve İlgili Yönetmelikler

d)3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

e)4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik

f)5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik

g)Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

h)7201 Sayılı Tebligat Kanunu

VIII-DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a)Hizmet süresi fazla olanlara,

b)Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınacaktır.

Başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısının dörtte biri kadar aday yedek olarak belirlenecektir.

Kesinleştirilen başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.

IX-SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a)Sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavı müteakip Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapacaklardır. Sınav Kurulunca, takip eden on iş günü içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b)Sınav sonuçları Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Sınav Komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

Bu şekilde kesinleştirilen başarı listesi en geç üç iş günü içinde Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.

X-TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

a)Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar atanmak istedikleri görev yerlerine ilişkin tercihlerini “Sınav Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda dolduracakları Tercih Formu ile yapacaklardır.

b)Her aday en fazla 10 tercih yapabilecektir.

c)Yerleştirme, adayların başarı sıralaması ve tercihleri esas alınarak yapılacaktır.

d)Tercihleri doğrultusunda bu duyurunun eki listede gösterilen kadrolara yerleştirilen adaylardan;

Atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a)Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b)Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedekler arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Yedeklerden tercih alınması durumunun hasıl olması halinde, duruma ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine müteakip atama işlemleri ilgili Defterdarlıklarca gerçekleştirilecektir.

XI- DİĞER HUSUSLAR

a)Sınavda başarılı olarak atamaları yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi naklen atamaları yapılmayacaktır.

b)Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

c)Sınavda başarılı olanlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik işlemi yaptığı anlaşılanlar hakkında adli ve idari takibat yapılacaktır.

d)Adaylar mutlaka 29/8/2014 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmek zorundadırlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır.

e)Tercihlerle ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri: Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55 – 415 21 14 Faks : 0 (312) 425 04 43 – 424 06 39

EK: 1

MALİYE BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR

LİSTE

İL GÖREV YERİ SERVİSİ KADRO SAYISI
ADANA Tufanbeyli Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ADIYAMAN Sincik Malmüdürlüğü Muhasebe 1
AFYONKARAHİSAR Şuhut Malmüdürlüğü Muhasebe 1
AĞRI Patnos Malmüdürlüğü Muhasebe 1
AĞRI Doğubeyazıt Malmüdürlüğü Muhasebe 1
AĞRI Eleşkirt Malmüdürlüğü Muhasebe 1
AMASYA Taşova Malmüdürlüğü Muhasebe 1
ANKARA Haymana Malmüdürlüğü Muhasebe 1
ANKARA Nallıhan Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ANTALYA Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Milli Emlak 1
ARTVİN Hopa Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
AYDIN Karacasu Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BALIKESİR Bigadiç Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BİLECİK Osmaneli Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BİNGÖL Adaklı Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BİNGÖL Kığı Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BİTLİS Adilcevaz Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BİTLİS Mutki Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BOLU Seben Malmüdürlüğü Muhasebe 1
BURDUR Gölhisar Malmüdürlüğü Muhasebe 1
BURSA Keles Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ÇANAKKALE Bayramiç Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ÇANKIRI Orta Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ÇORUM Uğurludağ Malmüdürlüğü Muhasebe 1
DENİZLİ Baklan Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
DİYARBAKIR Hani Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
DİYARBAKIR Kocaköy Malmüdürlüğü Muhasebe 1
EDİRNE Enez Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ELAZIĞ Karakoçan Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ERZİNCAN İliç Malmüdürlüğü Muhasebe 1
ERZURUM İspir Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ERZURUM Hınıs Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ESKİŞEHİR Sarıcakaya Malmüdürlüğü Muhasebe 1
GAZİANTEP Araban Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
GİRESUN Çamoluk Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
İL BİRİM SERVİSİ KADRO SAYISI
GÜMÜŞHANE Kürtün Malmüdürlüğü Muhasebe 1
GÜMÜŞHANE Köse Malmüdürlüğü Muhasebe 1
HAKKARİ Merkez Milli Emlak 1
HAKKARİ Çukurca Malmüdürlüğü Muhasebe 1
HATAY Defne Malmüdürlüğü Muhasebe 1
İSPARTA Yenişarbademli Malmüdürlüğü Muhasebe 1
MERSİN Mut Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
İSTANBUL Merkez Milli Emlak 1
İZMİR Dikili Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KARS Digor Malmüdürlüğü Muhasebe 1
KASTAMONU İnebolu Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KAYSERİ Özvatan Malmüdürlüğü Muhasebe 1
KIRKLARELİ Pehlivanköy Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KIRŞEHİR Boztepe Malmüdürlüğü Muhasebe 1
KOCAELİ Gebze Emlak Müdürlüğü Milli Emlak 1
KONYA Emirgazi Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KÜTAHYA Şaphane Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
MALATYA Kuluncak Malmüdürlüğü Muhasebe 1
MALATYA Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
MANİSA Şehzadeler Malmüdürlüğü Muhasebe 1
KAHRAMANMARAŞ Nurhak Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
MARDİN Derik Malmüdürlüğü Muhasebe 1
MUĞLA Fethiye Milli Emlak Müd. Milli Emlak 1
MUŞ Malazgirt Malmüdürlüğü Muhasebe 1
NEVŞEHİR Kozaklı Malmüdürlüğü Muhasebe 1
NİĞDE Bor Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ORDU Merkez Milli Emlak 1
RİZE Çayeli Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
SAKARYA Karapürçek Malmüdürlüğü Muhasebe 1
SAMSUN Kavak Malmüdürlüğü Muhasebe 1
SİİRT Baykan Malmüdürlüğü Muhasebe 1
SİİRT Şirvan Malmüdürlüğü Muhasebe 1
SİNOP Ayancık Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
SİVAS Kangal Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
TEKİRDAĞ Saray Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
TOKAT Artova Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
TRABZON Merkez Muhasebe 1
TUNCELİ Pülümür Malmüdürlüğü Muhasebe 1
İL BİRİM SERVİSİ KADRO SAYISI
TUNCELİ Hozat Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ŞANLIURFA Viranşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ŞANLIURFA Halfeti Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
UŞAK Sivaslı Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
VAN İpekyolu Malmüdürlüğü Muhasebe 1
VAN Tuşba Malmüdürlüğü Muhasebe 1
VAN Edremit Malmüdürlüğü Muhasebe 1
YOZGAT Merkez Milli Emlak 1
ZONGULDAK Merkez Milli Emlak 1
AKSARAY Güzelyurt Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
BAYBURT Merkez Muhasebe 1
KARAMAN Başyayla Malmüdürlüğü Muhasebe 1
KIRIKKALE Delice Malmüdürlüğü Muhasebe 1
BATMAN Sason Malmüdürlüğü Muhasebe 1
BATMAN Hasankeyf Malmüdürlüğü Muhasebe 1
ŞIRNAK Cizre Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ŞIRNAK Silopi Malmüdürlüğü Muhasebe 1
BARTIN Kurucaşile Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
ARDAHAN Merkez Milli Emlak 1
ARDAHAN Çıldır Malmüdürlüğü Muhasebe 1
IĞDIR Aralık Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
YALOVA Armutlu Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KARABÜK Eskipazar Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KİLİS Elbeyli Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
KİLİS Musabeyli Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
OSMANİYE Bahçe Malmüdürlüğü Milli Emlak 1
DÜZCE Gölyaka Malmüdürlüğü Muhasebe 1
TOPLAM 100


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...