Memur nakillerinde yeni dönem

Bu köşeden sürekli eleştiri konusu yaptığımız konular rahmetli Erbakan Hoca’nın tabiriyle pasuman tedbirlerle düzeltilmeye çalışılıyor. İşte bunlardan birisi de ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik‘tir. Modern bir anlayış ve yaklaşım yerine 1983 tarihli yönetmelik, hala yamalarla düzeltilmeye çalışılıyor. Bu yazımızda yapılan değişikliklere yer vereceğiz.

Memur Atamalarında Yeni Dönem

Sigortalı eş, eş mazereti nakillerinde dikkate alınacak

Bazı kamu kurumunda sigortalı ve Bağ-Kur’lu eş, eş özrü nakillerinde dikkate alınırken maalesef birçok kamu kurumunun atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde sadece 217 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurumlarında görev yapanlar eş mazeretinde dikkate alınmaktaydı. Dolayısıyla eş durumu atamalarında köklü bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre; aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği usul şu şekilde işleyecektir.

1- Memurun, kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere ataması yapılabilecektir. Görüleceği üzere, bu durum gerçekleşmiş olsa dahi idarenin nakil yapma zorunluluğu yoktur ve idarenin takdir hakkı vardır. Ancak, bu takdir hakkı kamu yararı ve hizmet gereklerine uymak zorundadır.

2- Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere memurun ataması yapılacaktır. Bu durumun takdirinde objektif olunabilmesi için norm kadro çalışması yapılmalıdır.

3- Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır. Bu durumun tespiti oldukça zordur ve izafi bir yaklaşımdır. Halbuki bu maddenin düzenlemesinde daha açık ifadeler kullanılmalıydı.

4- Memurun kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl (360*3=1080 gün) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere ataması yapılabilecektir. Eşin, SSK, Bağ-Kur vb. sosyal güvenlik kapsamında olması yeterlidir. İsteğe bağlı sigortalılık ise bu kapsamda sayılmamaktadır.

5- Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atama yapılabilecektir.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde neler değişti?

Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde neler yer alıyor?

Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekmektedir.

Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilecektir.

Hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir karar alınan memur, aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilecek.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

Bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler değişti

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreleri şunlardır:

– 657 sayılı Kanun’un 102’nci, 103’üncü ve 104’üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105’inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

– Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanun’un 143’üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

– Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

– Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

– Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılmayacak süreleri şunlardır:

  • 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
  • Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.
  • 657 sayılı Kanun’un 105’inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

En az yüzde 40 oranında engelli olduğu belgelenecek

Alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Bu kapsamdaki talepler, yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacak ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamayacak.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esas olacak. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemeyecek.

AHMET ÜNLÜ / YENİ ŞAFAKyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...