Milyonlarca kişi bu borçlardan kurtulacak!

Milyonlarca kişiye müjde borçlar siliniyor
Milyonlarca kişinin artık gözü Meclis Genel Kuruluna çevrildi. Kamu kurumlarına vergi vb. borçları olanlar Torba Kanunla birlikte bu borçlarının bir kısmından kurtulmak için gün sayıyor.

İşte hangi borçların kapsamda olduğunu bu dosyamızla başlattığımız yazı dizimizle açıklıyoruz.

Vergi vb. borçların yapılandırılması ile ilgili olan Madde 75 Kamu Kurumlarına olan borçlarla ilgili kapsam ve şartlarla birlikte diğer bilinmesi gerekenleri açıklamaktadır

MADDE 75

YARARLANMA ŞARTLARI

Yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekmektedir. Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir.

açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.

KAPSAM

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamda;

· 30.04.2014 tarihinden önceki dönemler,

· Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler,

· 2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları,

30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları,

Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,

Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları,

RTÜK tarafından verilen idari para cezaları

Yukarıdaki hususlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacakları girmektedir.

Vergi cezalarının yapılandırma kapsamında % 50’si ödendiği takdirde kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı alacakların, aslı ödenmiş alacaklardan ise tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanun kapsamına girmeyenler:

· Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç),

· Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

· Şeker fiyat farkı,

· Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,

· Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu,

· Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

HESAPLAMA

Ödenmemiş olan kısım enflasyon oranı[7]ile güncellenecektir.

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar;

· 1) Altı eşit taksit için (1,05),

· 2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

· 3) On iki eşit taksit için (1,10),

· 4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...