Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 ncı maddesi doğrultusunda,personel alınacaktır.

SIRA NO UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 Büro Personeli 1 -işletme Bölümü Lisans mezunu olmak. -Üniversite Hastanelerinde çalışmış olmak. -ISO 9001:2008, IS019011, IS022000:2005, OHSAS18001:2007 sertifikalanna sahip olmak, -insan Kaynaklan alanında uzmanlfc eğitimi almış olmak.
2 Büro Personeli 1 -Pazarlama öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak -En az 3 (üç) yıl ış tecrübesi olmak
3 Destek Personeli 2 -Lise mezunu olmak -Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkaniıklannda çaiışmışolmak.
4 Tekniker 1 -Biyomedikal Gfıaz Teknolojisi Ûnlisans Programından mezun olma! -Tıbbi cihaz kullandığını belgelemek Mesleki deneyime sahip olmak
5 Büro Personeli I 2 -Bilgi ve Belg^netımi BâûfDKSH mezunu olmak -Üniversite KDtüptaafefJnin Kataloglama biriminde çalışmış G*Vıa- -KuuipnaıjeoıcnraByonofogramianndatrYORDAM’ı kullandığını belgelendirmek.
6 Büro Personeli 1 ¦Büro Yönetim 1 ve Sekretertık ûnlisans Programından mezunu olmat -En az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.
7 Büro Personeli 1 -Lisans mezunu olmak. – Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkanlıklarında çalışmış olmak
8 Destek Personeli 1 -Lise me&ru olmak -En az 5(beş) yıl ş tecrübesine sahip olmak -Kalorifer ateşçi ve doğalgaz ateşçi belgesine sahip olmak
9 Tekniker 1 -Harita ve Kadastro ûnlisans Programlıdan mezun olmak -En az 5 (beş) yıi mesleki deneyime sahip olmak
10 Tekniker 1 -Makine Resim Konstrüksiyon Programından mezun olmak -E-Web tasarım sertifikasına sahip olmak.
11 Teknisyen 1 -Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olmak. -En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak
12 Kameraman 1 -iletişim Fakültesi Radyo-Tv Bölümü Lisans mezunu olmak •En az 5 (beş) yıl ulusal kanallarda kameramanlık yapmış olmak.

A) ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN B) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2, Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için. Lisans mezunlarının 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na.Önlisans mezunlarının 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına Ortaöğretim mezunlarının ise 23 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiş olmaları gerekir Yerleştirme işlemlerinde, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır Kameraman pozisyonu için KPSS puan şartı aranmamaktadır.

3 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilir,

C) BÜRO PERSONELİ, TEKNİKER, TEKNİSYEN, DESTEK PERSONELİ SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2′nci maddesinin (b) bendi gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır.

D) KAMERAMAN SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 2′nci Maddesinde “Bu esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanlan belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur.” denildiğinden; Kameraman unvanına başvuran adaylar için yapılacak mesleki uygulamalı sınavın yeri ve zamanı; sonuçların açıklandığı tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

E) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Başvuru Formu fhtto://Dersonel.comu.edu.tr/formlar.php) sayfasından temin edilebilir

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5- Başvuru yapılacak pozisyonunun sanlarını gösteren belgelerin aslı veva onaylı örnekleri.

6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı SGK Hizmet Dökümü.

F) BAŞVURU YÖNTEMİ

1 – Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veva aslı görülmek üzere) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

2- Eksik belge ile süresinde başvuru yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

G) SONUÇ

Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecek, Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecek. Asıl kazananlardan (belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklar) başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine Yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...