Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak!

Rekabet Kurumu toplamda 25 uzman yardımcısı alacak. Farklı bölümlerde yapacağı olan alımlar ile ilanı aşağıdaki ilandan bulabilirsiniz.

REKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde;

1) (15) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren
yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden
veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
2) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik,
İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı
sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler
ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,
3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
4) Son başvuru tarihi itibariyle 2012 veya 2013 Kamu Personel Seçme Sınavından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P55, veya KPSS P73 puan
türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı
(300) kişi,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS Pil veya KPSS P20 puan türlerinin
herhangi birinden en az (80) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS Pl, KPSS P5 veya KPSS P25 puan
türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı
(100) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar
da sınava kabul edilir).
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1- Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan
edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ya da elektronik posta adreslerine
gönderilecektir. Sınav 15/09/ 2013 günü Ankara’da adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde
belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
– İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
– HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).
– İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.
– BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.
– YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi
konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.
2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre
her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,
Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının
en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan
adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş
sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması
durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınavlarda başarılı olan adaylardan
sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (25) kişiye kadar Rekabet
Uzman Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU
Sınava katılmak isteyen adayların www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu”
başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu”nu doldurup çıktısını en geç 23/08/2013 tarihi mesai saati sonuna
kadar ulaşacak şekilde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Yönetmeliğin 8 nci maddesinde belirtilen belgeler sınavlarda
başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) Giriş sınavına katılmaya hak
kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru
formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.

ADRES: Rekabet Kurumu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 06800 Bil
kent/ANKARA

TELEFON (0 312) 291 42 12 -13 – 64- 65  • rekabet kurumu
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...