Serhat Kalkınma Ajansı Personel Eleman Alımı İş İlanı

Kalkınma ajansları tarafından yapılan personel eleman alımlarından biri de Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yapılacaktır. Yayınlanan ilan ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği kapsamında 9 uzman 2 destek personeli ve 1 iç denetçi alımı yapılacaktır. Yayınlanan iş ilanı ve başvuru koşulları şöyledir.

SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları PersonelYönetmeliğihükümleri çerçevesinde 9 Uzman, 1 İç Denetçi ve 2 Destek Personeli alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nınmerkeziKars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği yerde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 13/03/2013 ile 02/04/2013 tarihleri arasında saat: 08:30 – 18:00 (Hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sözlü Sınava Katılmaya HakKazananAdayların İlanı: 05/04/2013 Sözlü Sınav Tarihleri: 08-10 Nisan 2013

Başvuru Yeri: Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS. Tel: 0474 212 52 00 Fax: 0474 212 52 04

Sınav başvuru tarihi ve sözlü sınav tarihleri Kalkınma Bakanlığından gelen görüş ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.

A. ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, en az altı ay erteletmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

1

a) İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Maden Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

2.1.2. Uzman Personelin Mezun Olması Gereken Bölüm, Puan Türleri ve Alınacak Uzman Sayısı

KPSS KPDS ALINACAK UZMAN SAYISI (TOPLAM)
KPSS PUAN TÜRÜ TABAN TABAN
PUANI PUANI
Maliye KPSS 3, 4, 5, 24, 49, 52, 71, 76 veya 118 80 70
İşletme KPSS 3, 4, 5, 6, 19, 23, 27, 29, 99 veya 116 80 70
İktisat KPSS 3, 4, 5, 9, 18, 22, 27,28, 98 veya 116 80 70
Hukuk KPSS 3, 11 veya 21 80 70
Kamu Yönetimi KPSS 3, 4, 5, 30, 31 veya 37 80 70
Uluslararası İlişkiler KPSS 3, 4, 5, 33, 110 veya 112 80 70 9
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70
Ziraat Mühendisi KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70
Çevre Mühendisi KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70
Endüstri Mühendisi KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70
Harita Mühendisi KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70
İnşaat Mühendisliği KPSS 3, 4, 5 80 70
Maden Mühendisi KPSS 3, 4, 5 veya 8 80 70

2.1.3 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, ve Maden Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak(sadece TOEFL ya da IELTS) ,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama,

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

İzleme ve Değerlendirme,

Tanıtım, Danışmanlık,

Şehircilik ve Çevre,

Araştırma-Geliştirme,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Finansman,

İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret.

2.1.4. Branşlar Arasında Seçim

Ajans, alınacak toplam personel sayısı değişmemek kaydıyla aynı branştan birden fazla personel istihdam edebilir. Ayrıca, herhangi bir branştan yeterince müracaat olmadığı takdirde Ajansın ihtiyaç duyduğu ve ilanda belirttiği diğer branşlardan personel mülakata davet edilebilecektir.

2.1.5. Uzman Personel İçin Diğer Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç) Fizibilite Çalışmaları, Risk Yönetimi, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

ğ) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları, j) Kümelenme, İnovasyon ve Sosyal Sermaye,

k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim

belgesine sahip olmak, l) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

m) Ziraat Fakültesi mezunlarının Zootekni ve Tarım Bitkileri alanlarında çalışmış olmaları tercih sebebidir.

n) Şehir ve Bölge Plancıları için NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek ve bunu belgelemek.

0) KOBİ finansmanı, KOBİ yatırımları, Yatırım Teşvik, Yatırım değerlendirme, Yatırım Süreçleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında izin ve Ruhsat İşlemlerinin takibi,

p) Lojistik, enerji, turizm, gıda veya hayvancılık.

2.1.6. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

ç) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

d) Üzerine T.C. kimlik numarası ve beyanı el ile yazılıp imzalanmış nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Detaylı özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, en az altı ay ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

g) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

1) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

j) İç Denetçi için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge, k) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri. l) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı sınava giriş sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri. m) Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri de başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce mutlaka Ajansa ibraz etmeleri ve “aslı görülmüştür” damgası vurdurmaları şarttır. Fotokopisi sunulan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak, KPSS ve KPDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktıları asıl belge sayıldığı için, bunların noter tasdikli suretlerine gerek duyulmamaktadır.

2.2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

2.2.1. İç Denetçi İçin Diğer Tercih Nedenleri

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

2.3.DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 2.3.1. Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi 1 (bir) Kişi

a) Üniversitelerin dört yıllık iletişim fakülteleri veya İngiliz Dili ve Edebiyatı veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.

c) İş Tecrübesiyle başvuracak adaylar için; Üniversitelerin iletişim fakültelerinden veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda kendi branşında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

ç) Grafik tasarım alanında deneyime sahip olmak tercih sebebidir.

2.3.2. Bilgi İşlem Görevlisi 1 (bir) Kişi

İki (2) yıllık Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Yüksek Okulu mezunu olmak.

22.09.2012 tarihinde yapılan KPSS Önlisans Sınavında P93′ten (önlisans grubu puan türü) en az 65 puan almış olmak.

Windows7, XP kurulum, onarım ve uygun program yönetimi, sunucu sistemi(active directory, Ms exchange), ağ, firewall, masaüstü ve dizüstü bilgisayar çevre birimleri ihtiyacı tespiti ve kurulumu, veri kurtarma ayrıca masaüstü ve dizüstü bilgisayar arıza tespiti ve parça değişimi, grafik tasarım konularında genel bilgi ve beceriye sahip olmak.

Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda ya da özel sektörde en az 3 (üç) yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Zorunlu askerlik hizmetini yapmış olmak.

2.3.3. Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli

sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ç) Üzerine T.C. kimlik numarası ve beyanı el ile yazılıp imzalanmış nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Detaylı özgeçmiş,

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, en az altı ay ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

f) Basın ve Halkla İlişkiler görevlisi kadrosuna KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 09­10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

g) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi yada yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

ğ) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

n) Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri de başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce Ajansa ibraz etmeleri ve “aslı görülmüştür” damgası vurdurmaları şarttır. Fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya onaylı suretleri sınava girmeden önce ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak, KPSS ve KPDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktıları asıl belge sayıldığı için, bunların noter tasdikli suretlerine gerek duyulmamaktadır.

2.3.4. Bilgi İşlem Görevlisi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli

sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep

Formuna yapıştırılmış),

ç) Üzerine T.C. kimlik numarası ve beyanı el ile yazılıp imzalanmış nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Detaylı özgeçmiş,

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına dair belge.

f) 22 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı P93′ten (önlisans grubu puan türü) en az 65 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belge

g) En az 3 (üç) yıllık iş tecrübesini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur).

i) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri. j) Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri de başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce Ajansa ibraz etmeleri ve “aslı görülmüştür” damgası vurdurmaları şarttır. Fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya onaylı suretleri sınava girmeden önce ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak, KPSS ve KPDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktıları asıl belge sayıldığı için, bunların noter tasdikli suretlerine gerek duyulmamaktadır.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, mülakat sınavına katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresine, en geç sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (02/04/2013, saat 18.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır. İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postada geciken başvurular dikkate alınmayacaktır.

D. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 05/04/2013 tarihinden sonra Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan dört ilin valilik internet siteleri olan www.kars.gov.tr,www.agri.gov.tr,www.ardahan.gov.tr ve www.igdir.gov.tr sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en az 4 (dört) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 4 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. Ayrıca, herhangi bir branşla ilgili müracaatın az olması ya da olmaması durumunda ilanda belirtilen diğer branşlardan sınava fazla sayıda aday çağrılabilecektir.

E. YARIŞMA SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı, 08-10 Nisan 2013 tarihinde Ajansın Merkez Hizmet bulunduğu, “Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 117 KARS” adresinde yapılacaktır.

F. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

a. Başvuran adayların ilanda belirtilen sınav başvuru şartları, KPSS ve KPDS puanı, iş tecrübesi süresi ve tercih nedenleri bakımından Genel Sekreterlikçe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yarışma sınavına katılabilecek olanların listesi, Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Kalkınma Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. İç Denetçi veya belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

ç. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda öncelikle 5449 Sayılı Kanun ve 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kamuoyuna İlanen Duyuruluryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...