Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı Alacak!

Sermaye Piyasası Kurulu yapacağı olan alımda 8. dereceden 20 adet uzman yardımcısı alacak. Tüm bilgileri ilandan görebilirsiniz.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet
“Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda
aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları
taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2012 KPSS LİSANS ve 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında
KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek
puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday
sayısının 1′den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
3) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim
Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen – Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren;
Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık
ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve
Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe,
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye
Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte
veya yüksekokullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine
verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
7) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
8) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları
ayrı bölümler halinde altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARA
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www. spk. gov.tr) internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu
ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 15 – 29 Ağustos 2013 tarihleri
(saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması
gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30′a kadar teslim edilmesi
gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav
konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren
“Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya
internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ
1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek
4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı
yapıştırılmalıdır.)
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik
belgesi ile birlikte)
3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir.
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına
katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta
veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma
şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı
belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,

b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku, Ceza Hukukunun
genel esasları,
c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
ç) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Malı Tahlil.
d) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,
e) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve
Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin altı ana sınav grubunun herbiri için 100 puan üzerinden
değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not
alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70′den aşağı olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama
yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde yazılı
sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın
isimleri Kurulun (http://www. spk. gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile
bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını
geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir
liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların
adreslerine yazı ile bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış
hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile
itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara
bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama
işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden
sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini
taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile
ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156
06530 ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98
istanbul temsilciliği
Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL İrtibat Tel: (0212)
334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...