Sürekli işçi kadrosu nedir? Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların yaptıkları açıklamalara göre, kamudaki taşeron işçiler iki farklı biçimde kamuya alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçirilecek ve mevcut işyerlerinde kadrolu işçi olarak çalışmaya devam edecek.

Alt İşveren İşçilerin Kadroya Alınmasına yönelik soru cevaplar / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sürekli işçi nedir?

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sürekli işçi, il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce tah­sis edilen sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rın­da be­lir­siz sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan işçilerdir.

Kapsamdaki idarelerdeki alt işveren işçileri hangi statüde kadroya alınacaktır?

Merkezi İdarelerde (Bakanlık, Bakanlıkların Taşra Teşkilatları, Üniversiteler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumları) alt işveren olarak çalışan işçiler çalıştığı aynı idarede sürekli işçi kadrosuna alınmaktadır. Belediyeler ve il özel idarelerinde ise bunların iktisadi teşekküllerinde işçi statüsünde istihdam edilecektir.

Soru: Sürekli işçi kadrolarına geçişlerde hangi koşullar aranacaktır?

Bu kapsamdaki işçilerin kamuya geçişinde kamu personeli olmak için 657 sayılı Kanunda sayılan genel şartlar taşımakta ise sürekli işçi kadrosunda çalışmaya hak kazanacaktır. Bu düzenlemeden yararlanacak işçilerde özel bir eğitim şartı ve yaş sınırı aranmayacaktır.

Hangi işlerde çalışan işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir?

Merkezi Yönetimde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Sosyal Güvenlik kurumlarında Hizmet alımına dayalı Alt İşveren İşçileri sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

Hangi kurum ve kuruluşlarda çalışan alt işveren işçileri geçişten yararlanacaktır?

Genel bütçeli ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve bunlara bağlı döner sermayeli idareler yapılacak yasal düzenlemeyle kapsama alınmıştır.

Şehir hastanelerinde çalıştırılan işçilerin durumu ne olacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan ve personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan tüm alt işveren işçileri Sağlık Bakanlığı kadrosuna sürekli işçi olarak alınacaktır. Mevcut durumda kapatılan devlet hastanesinde çalışırken buranın kapanması nedeniyle şehir hastanesine geçen alt işveren işçileri de düzenlemeden yararlanacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına geçişte sınav yapılacak mıdır?

Bildiğiniz gibi kamuya alımlarda sınav yapılması esası bulunmaktadır. Eşitlik ilkesi gereği alt işveren işçilerimiz de sürekli işçi kadrosuna geçmeye ilişkin genel koşulları taşıyorlarsa, çalıştıkları idarece sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınav işin niteliğine göre yapılacaktır.

Mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişleri nasıl sağlanacak?

İşçilerin yazılı olarak hizmet alım sözleşmesini yapan idareye başvurusunun ardından inceleme süreci başlayacaktır. Geçiş için gerekli şartların taşınıp taşınmadığının tespitine ilişkin bilgiler elektronik ortamda valiliklere gönderilecektir. Valilikler bünyesinde oluşturulan bir komisyonca oluşturulan listeler valinin onayına sunulur ve onaylanan nihai liste ilan edilir. Nihai listelerde yer alan personel yapılacak olan sınavda da başarı sağlamaları ile kurulacak veya zaten kurulu olan şirketlerde işçi olarak çalışmaya başlayacaktır.

Alt işveren işçisi olarak çalıştıkları sürelere ilişkin kıdem tazminatı hakları ne olacak?

İşçilerin herhangi bir hak kaybına uğramasına engel olmak için kapsamdaki idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışmış oldukları süreler kıdem tazminatında esas alınacaktır.

Alt işveren işçisi olarak çalıştıkları sürelere ilişkin yıllık izin hakları ne olacak?

Kapsamdaki idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışmış oldukları süreler, yıllık izin haklarının belirlenmesinde esas alınacaktır.

Kanunun kapsayacağı işçilere ilişkin, belli bir tarihte çalışıyor olma şartı konulmuş mudur?

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tarih itibariyle çalıştırılmakta olanlar sürekli işçi kadrolarına geçirilecektir.

Kanundan faydalanacak yaklaşık işçi sayısı belli mi?

Yaklaşık 900.000 işçi faydalanacaktır.

5 ay 29 gün çalışan mevsimlik geçici işçilere yönelik bir düzenleme mevcut mu?

İşin niteliği gereği bazı kurumlarda geçici işçilerin çalışma sürelerinin 6 ayın üzerinde olması gerekebilmektedir. Burada idarelerin ihtiyaç duyduğu süreye göre geçici işçilerin 4 ay daha çalıştırılabilmesine imkan sağladık. Çalışma sürelerindeki artışı kurum ve süre bazında 4 aya kadar Maliye Bakanlığı arttıracaktır.

Herhangi bir sebeple (doğum, sağlık sorunları vb.) iş sözleşmesi askıda olan veya askerde olan işçilerin hak kaybı olacak mı? Bu işçilerimizin hakları ne olacak?

Düzenlemede söz konusu işçilerin de kapsam dışında bırakılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzenlemeyi açıkladığı tarihte hastalık, doğum vb. nedenlerle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya askerde bulunanlar da bu düzenlemeden yararlandırılacaktır.

Bahsettiğiniz tarihlerde iş sözleşmesi feshedilmiş olanların durumu nedir?

Sözleşmesi feshedilmiş; ancak haklarında işe iade kararı verilmiş alt işveren işçilerimiz de sınava girmeye hak kazanan diğer işçilerimiz gibi sürekli işçi kadrolarına geçiş yapacak ve aynı haklardan faydalanacaktır.

Sürekli işçi kadrosuna geçen alt işveren işçiler ücretlerinde azalma meydana gelecek midir?

Bu işçilerin ücrete ilişkin hakları ile mevcut mali hakları aynen devam ettirilecektir. Ayrıca, bu işçilerin kamudaki tüm sürekli işçilerine ödenen yıllık 52 günlük ücret tutarındaki ilave tediye ödenecektir.

Geçiş yapanların unvanlarında ne olacaktır?

Alt işveren işçilerimiz, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanına sahip olacaklardır. Alt işveren işçisiyken yaptıkları işleri aynen devam edecektir.

Mevcut yüklenicilerin durumu ne olacak?

Yüklenicilerin idarelerimizle yaptıkları sözleşmeler feshedilecektir. Mağduriyet yaşanmaması amacıyla kendilerine tazminat ödenecektir. İdarelerce ödenecek bu tazminatın tutarı sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan işin tutarındaki bedel farkının %5’i olarak belirlenmiştir.

Söz konusu kanunun kapsamında Belediyelerde çalışan alt işveren işçileri de yer almakta mıdır?

İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan alt işveren işçileri kanunun kapsamında yer almaktadırlar.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Sürekli işçi kadrosu nedir? Kimler faydalanacak? yazısına yapılan yorumlar
  1. Anonim dedi ki:

    Millieğitilerde çalışan taşoren işcilerin akıbeti ne olacak

  2. Songül.adıgüzel dedi ki:

    Milli eğitimde iskurdan.çalışanlara kadro.verilecekmi bence.verilmesi.lazım.onlarında hakkı buradan.çalışma başkanımıza sesleniyorum