Tapu Kadastro Sözleşmeli Personel Alımı

tapu kadastro personel alımıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 41 uzman, 81 büro personeli, 1 arşiv, 18 tapu arşiv uzmanı, 24 harita mühendisi, 13 kadastro teknisyeni, 4 programcı, 1 mimar, 1 uçak kontrol ve bakım makinisti ve 5 bilgisayar mühendisi olmak üzere toplam 189 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Aşağıda yer alan ilan, 19 Haziran 2013 tarihinde güncellenmiştir. Yeni ilan metnine göre başvurular bölge müdürlüklerine yapılacaktır.

İLAN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2/b bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarı sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2012 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1-Mühendis (Harita) (Taşra):

a) Üniversitelerin Harita, Harita ve Kadastro, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3-Mimar (Merkez) :

Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

4-Kadastro Teknisyeni (Taşra) :

a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Uzman (Taşra):

Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

6- Büro Personeli (Merkez ve Taşra):

Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):

Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından) mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

8- Arşiv Uzmanı (Merkez):

Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dökümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından) 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

9- Programcı (Taşra):

a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm/Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak,

b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılmış olmak ve en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir.

Ancak;

– Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar,

– Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,

– İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL-IBT sınavından en az 72 CBT sınavından 198 PBT sınavından 531 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 4 puan alanların, İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

10) Uçak Kontrol Makinisti (Merkez):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde- Motor, Uçak Gövde- Motor Bakım veya Uçak Gövde-Motor Bakım) lisans programından mezun olmak,

b) İlgili kurum ve kuruluşlarda (Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları) görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

c) Hava Kuvvetleri veya onarım servislerinde yetişmiş ve sivil havacılık tarafından verilmiş B2 tipi uçak bakım teknisyeni sertifikası sahibi olmak, CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden, en az A2 seviyesinde İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :

1. Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine yalnız bir unvan için, 08-15 TEMMUZ 2013 tarihleri mesai bitimine (saat:17:00) kadar www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulacak olan “Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu” ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2. Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

3. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden birine başvuru yapabilecektir.

(*) Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri : Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-Samsun-Kayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas-Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri www.tkgm.gov.tr adresinde mevcuttur.)

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis (Harita), Mühendis (Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli, Arşiv Uzmanı, Tapu Arşiv Uzmanı, Programcı ve Uçak Kontrol Makinisti unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

4. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan atama yapılacaktır.

E) GENEL HÜKÜMLER :

1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1. 6 Adet Fotoğraf (Yeni Çekilmiş)

2. Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)

3. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

7. Personel Beyan Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

8. Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

10. Personel Bilgi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...