TSE Engelli Personel Alımı

tse personel alımıTürk Standartları Enstitüsü (TSE) personel statüsünde görevlendirmek üzere engelli personel alımı yapıyor.

ENGELLİ PERSONEL ALIM İLANI

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) engelli personel kontenjanları dahilinde merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda öğrenim düzeyi ve sayıları ile görev yerleri belirtilen toplam 18 adet memur unvanlı kadrolu idari personel alınacaktır.

Görev Yeri Lisans Düzeyi Önlisans Düzeyi Lise ve Dengi Okul Toplam
İstanbul 1 2 3 6
Ankara 2 2
İzmir 1 1 2
Adana 1 1 2
Gaziantep 1 1 2
Kayseri 1 1
Konya 1 1
Malatya 1 1
Manisa 1 1
Genel Toplam 7 7 4 18

I – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1 – Türk Vatandaşı olmak.

2 – 18 yaşını bitirmiş olmak.

3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6 – Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1973 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7 – “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

8 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29/04/2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (2012-ÖMSS) girmiş olmak ve lise ve dengi öğrenim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.).

9 – Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10 – Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 05-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle  internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat 24:00’a kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. ÖMSS Sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi ile sağlık kurulu raporu yüksek çözünürlükte taranacak ve başvuru formuna eklenecektir.

Adaylar, tabloda yer alan illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

III – SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar www.tse.org.tr adresinde 23 Ağustos 2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda ayrıca giriş sınavının tarihi, saati ve yeri bildirilecektir.

İsteyen adaylar önceden bildirmeleri kaydıyla sınavda özür durumlarına göre refakatçi bulundurabileceklerdir. Adaylara kendi refakatçileri refakat edebileceği gibi talepte bulunulması durumunda TSE tarafından da refakatçi temin edebilecektir.

IV – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların öğrenim düzeyleri ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

V – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar Enstitünün www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına veya başvuruda bulundukları illerin koordinatörlüklerine gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenebilecektir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...