TSE Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

TSE Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

TSE 56 uzman yardımcısı alacak. Adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular 18 Mart ila 5 Nisan arasında alınacak.

Türk Standardları Enstitüsünden:

DÜZELTME İLANI

A – 04/03/2013 tarihli ve 28577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TSE Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu”na ait metindeki Tablonun;

– “Görev Yeri – Alınacak Personel Sayısı” sütununda yer alan “Kocaeli – Gebze” “İstanbul – Tuzla” ibarelerinin “İstanbul – Kocaeli” şeklinde değiştirilmesine,

– “Öğrenim Durumu” sütununun 8 inci sırasında yer alan “Orman Mühendisliği,” ibaresine, Duyuru metninde sehven yer verildiğinden metinden çıkartılmasına,

B – 05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “30 Adet Kadrolu Personel Alınacaktır.” Başlıklı Enstitümüz duyurusuna ait metindeki Tablonun “Görev Yeri -Alınacak Personel Sayısı” sütununda yer alan “Kocaeli – Gebze” “İstanbul – Tuzla” ibarelerinin “İstanbul – Kocaeli” şeklinde değiştirilmesine,

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TSE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen lisans programlarından mezun, toplam 56 adet TSE Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sıra No Öğrenim Durumu Kadro Unvanı Görev Yeri – Alınacak Personel Sayısı
Kocaeli/Gebze İstanbul/Tuzla Ankara Malatya Gaziantep Konya Adana Toplam
1 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 3 4 2 1 1 1 1 13
2 Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 4 1 5
3 Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak TSE Uzman Yardımcısı 6 1 7
4 Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 7 7
5 Biyoloji lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 3 3
6 Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 2 2
7 Kimya Bölümü lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 4 1 5
8 Ağaç İşleri Endüstrisi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 1 1
9 Veteriner lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 1 1
10 Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 1 1
11 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 3 3
12 Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak. TSE Uzman Yardımcısı 1 1
13 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak. TSE Uzman Yardımcısı 7 7

I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen lisans programlarından mezun olmak (Giriş Sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen lisans programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),

– Tablonun 1 ila 11. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-6,

– Tablonun 12. sırasında sayılan lisans programı için KPSSP-3,

– Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP-65, puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

6) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

7) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, 18 Mart 2013 – 5 Nisan 2013 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinden (www.tse.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formu ile mezuniyet belgesini, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gönderecek veya Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim ederek başvurularını yapacaklardır.

2) Adayın; aile bilgileri ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı anlatan kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişi başvuru formuna eklenecektir.

3) Adayların mezun oldukları lisans programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak lisans mezuniyeti ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 19/04/2013 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (www.tse.org.tr) temin edebilirler.

6) Adaylar, tabloda yer alan öğrenim durumlarına uygun illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

III – SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

IV – SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 19/04/2013 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir.Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş kartı, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

V – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü giriş sınavı notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirler. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 10 gün içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kamuoyuna duyurulur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...