TÜBİTAK'a personel ayarı!

TÜBİTAK’ta olası bir davada çalışacak avukatlarda ve TÜBİTAK çalışanlarının bilirkişilik yapmasına ilişkin değişiklik yapıldı

TÜBİTAK’ın İnsan Kaynakları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. TÜBİTAK çalışanlarının kurum dışında görev almasını düzenleyen 35’nci maddeye yeni istisnalar getiren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik:
MADDE 1  10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bilirkişilik, Hakemlik ve Arabulucuk gibi kanunlardan doğan görevleri yerine getirenler bu madde kapsamıdışındadır.”

“(6) Kurum çalışanlarının görevinin ifası sırasında, aleyhlerine açılan davalarda, TÜBİTAK Başkanının Oluru ile görevlendirilecek avukatlar tarafından davaların takip edilmesi bu madde kapsamı dışındadır.”

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

Peki ne diyordu Madde 35? TÜBİTAK İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi TÜBİTAK çalışanlarının ek iş yapmasının önünü açan bir maddeydi aslında. İşte o maddenin orjinal hali aşağıda.

MADDE 35 – (1) Kurum personeli, kanunlardaki özel hükümler ve istisnai haller hariç Kurum dışında ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici herhangi bir görev alamaz. Bu hüküm kısmi süreli çalışanlara uygulanmaz.
(2) Kurumun sermayesine katkıda bulunduğu şirket, teşebbüs ile Kurumun faaliyet alanlarına giren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda talep halinde Başkanın onayı ile personel;
a) Kurumdaki esas görevini aksatmamak şartı ile ek ücret alarak veya ücret almaksızın sınırlı bir görev veya ek görev alabilir.
b) Kurumdaki görevinin bir kısmını yapmak ve Kurumdan sadece bunun karşılığı olan kısmi ücreti almak şartı ile ek ücret alarak görev alabilir.
c) Ücretsiz izinli sayılarak çalışabilir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre ek görev alanlara Kurumdan ödenecek ücret Başkan tarafından belirlenir, (c) bendine göre ücretsiz izin verilen personelin bu şekilde geçirdikleri süreler terfilerine sayılır.
(4) Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, vakıf, dernek ve meslek odalarında üyelik, yönetim ve denetim kurulu üyeliği ile mahkemelerce herhangi bir  görev verilenler ile  kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev alanlar bu madde kapsamı dışındadır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...