TÜDEMSAŞ Müfettiş Yardımcısı Alacak!

TÜDEMSAŞ müfettiş yardımcısı alım ilanı :Sivas’ta bulunan TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş
sınavı işlemleri TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecektir.
A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde, 10:00-15:40
saatleri arasında, Yabancı Dil sınavı 26 Ekim 2013 tarihinde saat 16:00-16:40 saatleri
arasında yapılacaktır.
B) Sınav Yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 3
Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu.
C) Sınava Katılma Şartları :
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak.
2) Sınav tarihinde (26 Ekim 2013) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için
bu sınıra iki sene eklenir).
3) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl
eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A
Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 20 aday içerisinde
bulunmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların
sayısının 20 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk
20 aday giriş sınavına alınacaktır. 20. aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava
çağrılacaktır.)
5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir
hali bulunmamak. (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur.)
6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak,
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile
özürlü bulunmamak.
7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak
D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden
günden başlayarak 21.10.2013 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No:3 06330
Altındağ/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
E) Yazılı sınavın şekli ve konuları :

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara
soru değeri 1’er puan olmak üzere 100’er soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 40’ar
soru sorulacaktır.
Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat c)
Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku
(Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı
3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu gelir ve giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının
genel esasları
4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço analiz ve teknikleri c) Ticari Hesap
5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.
F) Değerlendirme :
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar
sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü
sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil
dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da
65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu
Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr ve www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak,
ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri,
haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile
zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde
bulundurulur.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması
gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması
gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu
toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav
notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün
olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr adresinden ilan
edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.
G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr ile
www.tudemsas.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-
4770 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr ile
www.tudemsas.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...