Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu yetiştirilmek üzere sınav ile 25 uzman yardımcısı alacak. Bu alımla ilgili tüm bilgileri ilandan görebilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye
İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 adet TÜİK UzmanYardımcısı, Mühendislik
Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, BilişimSistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, YazılımMühendisliği
bölümleri mezunları arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 7-8 Temmuz 2012
veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP 7
puan türünden) 75 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS
yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya YDS Yabancı Dil Sınavından 50 ve üzerinde puan
almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl
içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak kaydıyla; KPSSP 7 puan türünden en yüksek puandan
başlanarak sıralanması neticesinde 25 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (100aday)
arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.)
Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların
müracaatları geçerli sayılmayacaktır.

Aranan genel şartlar:
1 – 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel
şartları taşımak,
2 -Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakültelerinin BilgisayarBilimleri
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veMühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden
mezun olmak,

3 – GirişSınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35)yaşını doldurmamış
olmak . (01/01/1978tarih ve sonraki doğumlular)

4 -Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak,
5 – Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,
Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.

2 – BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ
Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 19/08/2013 tarihinden itibaren 27/08/2013 günü Saat 18:00’a
kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsanKaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad.
No:114Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.Bu tarihten
sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda istenen Belgeler:
a) İnsanKaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde
edilerek doldurulacak
Sınav Müracaat Formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar
çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl
içerisinde alınmış belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı.
d) T.C.Kimlik Numarası beyanı yada T.C. Kimlik Numarası olması kaydı ile nüfus kağıdının arkalı önlü
fotokopisi
e) 3 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında),
Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı tarafından
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava
girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 – SÖZLÜSINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin,kavrayışlarının,
kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu
Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

4 – SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 03/09/2013tarihinde http://www.tuik.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartı adayların müracaatları halinde elden teslim edilecektir.
Sözlü sınav10-11-12-13/09/2013 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Cad. No:
114 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş
kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunacaklardır.

5 – SINAVSONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak
gerekir.

Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak nihai başarı
puanı tespit edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul
edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen

TÜİK UzmanYardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek
aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 işgünü içinde ilan
edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek)adayların adreslerine posta yoluyla tebligat
yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde
atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan
alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde,başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında,Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna duyurulur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...