Türkiye Kalkınma Bankası Personel Alımı

kalkınma bankası personel alımıTürkiye Kalkınma Bankası 15 personel alımı yapıyor.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan mali alanda çalıştırılmak üzere 15 personel alımı yapıyor.

– Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan ekonomi alanında çalıştırılmak üzere 8 Uzman Yardımcısı,

– Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 12 Uzman Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 3 Uzman Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olanlardan 2 Uzman Yardımcısı,

olmak üzere sınavla toplam 40 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Banka, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 10/01/2016 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların;

1 – a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

f) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

g) 01/01/2015 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlu adayların başvuruları kabul edilecektir),

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 – Sınava girmek için müracaat eden adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05/06 Temmuz 2014 veya 04/05 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda;

– Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan mali alanda sınava gireceklerin KPSSP26, KPSSP50 ve KPSSP59 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 300 aday arasında yer alması,

– Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan ekonomi alanında sınava gireceklerin KPSSP18, KPSSP22 ve KPSSP28 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 160 aday arasında yer alması,

– Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 240 aday arasında yer alması,

– Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 60 aday arasında yer alması,

– Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 40 aday arasında yer alması,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.)

3- Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından sınav başvuru tarihi esas olmak üzere son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce branşında (YDS veya e-YDS) en az 50 puan almış olması veya TOEFL İBT sınavından en az 60 puan almış olması,

gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar 23/11/2015 – 04/12/2015 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacaklardır.

Sınava başvuran adaylardan sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak ön başvuruda sanal pos aracılığıyla herhangi bir ek ücret ödenmeksizin 70,00 TL (Yetmiş Türk Lirası) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınava girip girmediklerine bakılmaksızın sınav ücreti geri ödenmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanamayan adayların katkı ücretleri ön başvuruda bildirdikleri IBAN numarasına iade edilecektir.

Başvuru koşulları uygun bulunan adaylar;

1 – Bankanın internet sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından temin ederek dolduracakları Giriş Sınavı Başvuru Formunu,

2 – 2 adet vesikalık fotoğrafı,

3 – KPSS Sonuç Belgesi ile YDS, e-YDS veya TOEFL İBT sonuç belgelerinden herhangi birisini,

04/12/2015 tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 06440 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakı eksik olan, evrakında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 30/12/2015 tarihinden itibaren https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte TC Kimlik No yazılı ve güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

D) Yazılı Sınav ve Konuları:

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 100’er adet alan bilgisi sorusundan oluşacaktır.

I – Mali alanda sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular % Ağırlık
Genel Muhasebe 30
Şirketler Muhasebesi 10
Maliyet Muhasebesi 15
Finansal Matematik 15
Mali Tablolar-Finansal Analiz 30

II – Ekonomi alanında sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular % Ağırlık
Mikro İktisat 15
Makro İktisat 15
Para-Banka ve Finansal Piyasalar 15
Maliye Politikası 10
Uluslararası İktisat 10
Matematiksel İktisat 15
Türkiye Ekonomisi 10
İstatistik 10

III – Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular % Ağırlık
Matematik ve mühendislik uygulamaları 10
Sayısal mantık tasarımı 5
Bilgisayar mimarisi 10
Veri haberleşmesi 5
Bilgisayar programlama 25
Bilgisayar ağları 5
Veri yapıları ve algoritmalar 20
Ağ ve bilgi güvenliği 5
Genel matematik 5
Genel istatistik 5
Olasılık hesapları 5

IV – Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular % Ağırlık
Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir) 10
İstatistik 10
Yöneylem Araştırması 10
Yatırım Analizi 10
Servis Sistemleri 5
Üretim Planlama ve Kontrolü 10
Benzetim 15
Süreç Yönetimi 10
Kalite Yönetimi 10
Finansal Modelleme 10

şeklinde oluşacaktır.

– Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu ve benzeri elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

E) Değerlendirme

-Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için her bir aşamadan en az 70 puan almaları şarttır.

– Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamada siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından mali alanda ilk 60 aday, ekonomi alanında ilk 32 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 48 aday, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 12 aday ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesabına 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Bankaya yapacaklardır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Banka’ya yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

-Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurul üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.

-Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonucuna göre; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu ile mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği mezunu adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri ve giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adayların adreslerine ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Türkiye Kalkınma Bankası Personel Alımı yazısına yapılan yorumlar
 1. RAŞİT DENİZ dedi ki:

  ben engelliyim derecem yüzde 50 ticaret meslek lisesi mezunuyum muhasebe okudum acil işlazım

 2. RAŞİT DENİZ dedi ki:

  ticaret neslek lisesi mezunuyum muhasebe okudum 4 yıl engelliyim derecem yüzde 50

 3. orhan soban dedi ki:

  merhaba işsizim iki çocuk babasıym iş arıyorum 32 yaşındayım Iğdır merkezde oturmaktayım silahlı özel güvenlik ve e sınıfı ehliyet sertifikalrım mevcuttur lütfen bu konuda yardımcı olabilirmisniz saygılarımla iletişim nu 05436430243

 4. Anonim dedi ki:

  merhaba işsizim iki çocuk babasıym iş arıyorum 32 yaşındayım Iğdır merkezde oturmaktayım silahlı özel güvenlik ve e sınıfı ehliyet sertifikalrım mevcuttur lütfen bu konuda yardımcı olabilirmisniz saygılarımla iletişim nu 05436430243